Novice


javni razpis za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti

2.2 Cilji javnega razpisa so:

 

– krepitev odpornosti nosilnega turističnega produkta 'počitnice v gorah in outdoor' z nadgradnjo in prestrukturiranjem slovenskih gorskih centrov v celoletna gorska središča za aktivni oddih,

– dvig števila nastanitvenih kapacitet višje kakovosti, skladnih s strateškimi usmeritvami slovenskega turizma (trajnost, butičnost, avtentičnost itd.) z namenom dviga kakovosti storitev,

– dvig dodane vrednosti in prilivov iz naslova izvoza potovanj. S cilji javnega razpisa bodo zasledovani kazalniki učinka operativnega programa »število podjetij, ki prejmejo podporo« in »število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva« in specifični kazalnik učinka »število novih turističnih produktov«.

2.3 Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dveh sklopov investicij:

Sklop A: nadaljnji razvoj in prestrukturiranje večjih slovenskih smučišč v celoletna gorska središča za aktivni oddih z vlaganji v žičniško in drugo infrastrukturo za outdoor aktivnosti, ki niso vezane izključno na zimsko sezono, z namenom dviga dodane vrednosti in vplivom na povečanje prihodkov turističnih destinacij in podjetij.

Sklop B: izgradnja in/ali obnova1 nastanitvenih kapacitet višje kakovosti, in sicer:

– hotelov, motelov, penzionov in gostišč, ki bodo po zaključeni operaciji imeli vsaj 152 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije vsaj 3*,

– kampov in glampingov3 kategorije vsaj 4*.

1 Obnova lahko vključuje tudi dozidavo/širitev nastanitvenih kapacitet, vendar mora biti pridobljena kategorija obstoječih in dodatnih kapacitet vsaj 3*, pri tem pa mora širitev obsegati vlaganja v vsaj pet novih nastanitvenih enot.

2 Velja za vse naštete vrste nastanitvenih obratov (hotele, motele, penzione in gostišča).

3 Za glampinge ne obstaja nacionalni sistem kategorizacije, zato bodo glampingi, ki bodo predmet sofinanciranja na javnem razpisu, morali ob zaključku projekta izkazati pridobitev kategorizacije vsaj 4* po sistemu World of Glamping ali drugemu primerljivemu mednarodnemu sistemu kategorizacije glampingov. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje energetsko in okoljsko učinkovitih in zeleno naravnanih operacij, nadgrajenih z uporabo sodobnih digitalnih orodij in rešitev.

2.4 Regija izvajanja Operacije se bodo izvajale na programskem območju Celotna Slovenija.

3. Ciljne skupine/prijavitelji Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo vse pogoje in zahteve predmetnega javnega razpisa, pri čemer so prijavitelji lahko:

– na javni razpis se lahko prijavijo mikro, mala, srednje velika in velika podjetja, s sedežem ali poslovno enoto ali podružnico v Republiki Sloveniji, ki so kot pravna ali fizična oseba registrirani za gospodarsko dejavnost najkasneje na dan 31. 12. 2020 in so organizirani kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju prijavitelj).

– na Sklop A se lahko prijavijo (poleg navedenih v prejšnji alineji) tudi lokalne skupnosti (občine) ali drugi javni subjekti (npr.: javni zavodi …), ki so upravljalci večjih4 slovenskih smučišč, kot izhaja iz evidence Ministrstva za infrastrukturo, ki je vzpostavljena na podlagi Zakona o varnosti na smučiščih (Uradni list RS, št. 44/16). 4 Večja smučišča na podlagi določb Zakona o varnosti na smučiščih (ZVS-1) so: Krvavec, Rogla, Vogel, Cerkno, Mariborsko Pohorje, Kranjska Gora, Golte, Kanin, Stari vrh, Soriška planina, Straža – Bled, Velika planina in Kope, Gače – Rog Črmošnjice, Ribniška koča, Macesnovec – Rateče, Družinski center Pokljuka, Viševnik – Pokljuka, Marela in Španov vrh.

– na Sklop B se med naštetimi v prvi alineji tega odstavka ne morejo prijaviti prijavitelji, ki so velika podjetja in podjetja v javni lasti z neposrednim deležem državnega in/ali občinskega lastništva, ki skupaj znaša več kot 25%, ali posrednim5 deležem državnega in/ali občinskega lastništva, ki skupaj znaša več kot 50%. 5 Posredno občinsko in/ali državno lastništvo pomeni lastništvo preko lastništva v drugi pravni osebi, ki je (so)lastnica subjekta, ki se prijavlja na javni razpis.

– Za Sklop B so upravičeni le pravni subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti s področja gostinstva in turizma: – SKD I55 – Gostinske nastanitvene dejavnosti, – SKD I56 – Dejavnost strežbe jedi in pijač. Prijavitelj lahko odda vlogo za Sklop A in/ali Sklop B. V kolikor želi prijavitelj kandidirati na oba sklopa, odda dve vlogi

 Dostop do razpisa v celoti na spletni povezavi

https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ra/r2021209.pdf 

 

 

Fotogalerija