Novice


Z A K O N O INTERVENTNIH UKREPIH ZA POMOČ GOSPODARSTVU IN TURIZMU PRI OMILITVI POSLEDIC EPIDEMIJE COVID-19 (ZIUPGT)

46. člen (pomoč upravljavcem žičniških naprav)

 

(1) Upravljavcu žičniških naprav za prevoz oseb in smučišč (v nadaljnjem besedilu: upravljavec) se delno povrne izpad prihodkov od prodanih vozovnic v višini 40 odstotkov. Višina izpada prihodkov se določi kot razlika med povprečjem prihodkov iz naslova prodanih vozovnic v zimskih sezonah 2017/2018, 2018/2019 in 2019/2020, v obdobju od decembra do konca marca, in višino nadomestil, prejetih iz ukrepov za preprečitev oziroma omilitev posledic epidemije. Izpad prihodkov od prodaje vozovnic upravljavec dokazuje z izpisom analitičnega konta, ki izkazuje prodajo vozovnic.

(2) Pogoji za pridobitev pomoči iz tega člena so: – veljavno dovoljenje za obratovanje najmanj 50 odstotkov žičniških naprav na smučišču najmanj za obdobje od 15. decembra 2020 do 15. aprila 2021, – veljavno dovoljenje za obratovanje smučišča, – izpolnjeni vremenski in snežni pogoji za obratovanje smučišča najmanj 20 dni na majhnem smučišču, kot ga določa zakon, ki ureja varnost na smučiščih, in najmanj 60 dni na ostalih smučiščih.

(3) Izpolnjevanje pogoja iz tretje alineje prejšnjega odstavka dokazuje upravljavec s poročilom o številu dni obratovanja ali izjavo o izpolnjenih vremenskih in snežnih pogojih. Stran 7050 / Št. 112 / 13. 7. 2021 Uradni list Republike Slovenije

(4) Če gre za smučišče, ki je prvo dovoljenje za obratovanje pridobilo v sezoni 2020/2021 ali smučišče, za katerega upravljavec v zadnjih treh letih ne more izkazati prihodkov iz naslova prodanih vozovnic niti za eno leto, ker ni obratovalo, upravljavcu za posamezno žičniško napravo, ob hkratnem izpolnjevanju pogojev iz drugega odstavka tega člena, pripada naslednja višina nadomestila: – za vlečnico z nizko vodeno vrvjo 500 eurov, – vlečnico 1.000 eurov, – sedežnico 3.750 eurov, – krožno kabinsko žičnico 5.250 eurov in – nihalno žičnico 6.100 eurov.

(5) Če žičniška naprava nima veljavnega dovoljenja za obratovanje za celotno obdobje iz drugega odstavka tega člena, se upravljavcu povrne sorazmerni del zneska glede na veljavnost dovoljenja.

(6) Če bi upravljavec na podlagi prvega odstavka tega člena prejel nižjo finančno pomoč kot po četrtem odstavku tega člena, se mu ne glede na prvi odstavek tega člena izplača nadomestilo po četrtem odstavku tega člena.

(7) Finančna pomoč se izvaja v skladu s točko 3.1 Začasnega okvira in se lahko začne izvajati po njeni odobritvi s strani Evropske komisije, ob upoštevanju naslednjih pogojev: – do javnih sredstev niso upravičeni subjekti, ki so bili na dan 31. decembra 2019 že podjetja v težavah, kot so opredeljena v 18. točki 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami, kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014/EU, kar zadeva izračun upravičenih stroškov (UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 651/2014/EU); – skupni znesek javnih sredstev ne sme preseči 1,8 milijona eurov na posamezno podjetje, ali 270.000 eurov na posamezno podjetje, dejavno v sektorju ribištva in akvakulture, ali 225.000 eurov na posamezno podjetje, dejavno na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, pri čemer morajo biti vsi navedeni zneski izraženi kot bruto zneski pred odbitkom davkov ali drugih dajatev; – javna sredstva, ki so namenjena podjetjem, dejavnim v ribištvu in akvakulturi, se ne nanašajo na nobeno vrsto pomoči iz točke a) do k) prvega odstavka 1. člena Uredbe Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. junija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture (UL L št. 190 z dne 28. 6. 2014, str. 45), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/2008 z dne 8. decembra 2020 o spremembi uredb (EU) št. 702/2014, (EU) št. 717/2014 in (EU) št. 1388/2014 v zvezi z obdobjem njihove uporabe in drugimi ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 414 z dne 9. 12. 2020); – ukrepi na podlagi tega zakona ne izključujejo dodelitve pomoči de minimis oziroma pomoči, dodeljene v skladu z Uredbo 651/2014/EU, če so spoštovane določbe relevantnih aktov Evropske komisije; – skupni znesek sofinanciranja istih upravičenih stroškov, ki se financirajo tudi iz drugih javnih virov, ne sme preseči omejitev, določenih s tem zakonom. (8) Finančna pomoč iz tega člena se izplača na podlagi vloge upravljavca, ki jo do 13. septembra 2021 vloži na ministrstvo, pristojno za infrastrukturo. Vlogo odda na obrazcu, ki ga na spletnih straneh objavi ministrstvo, vloži pa jo v pisni obliki po pošti ali elektronsko na elektronski naslov ministrstva

Fotogalerija