Katalog za preizkus znanja »strojnika voznika vlečnice« in »voznika krožne žičnice«

IZPITNI KATALOG ZA PREIZKUS ZNANJA
»STROJNIKA VOZNIKA VLEČNICE« IN
»VOZNIKA KROŽNE ŽIČNICE«

 • Ime kataloga:

STROJNIK - VOZNIK VLEČNICE (v nadaljevanju voznik vlečnice) IN STROJNIK VOZNIK KROŽNE ŽIČNICE (v nadaljevanju voznik krožne žičnice )

 • Vstopni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti usposobljenost za voznika vlečnice ali krožne žičnice:

VOZNIK VLEČNICE:

 •   starost najmanj 18 let in
 •   končana najmanj osnovna šola in najmanj dve sezoni delovnih izkušenj pri obratovanju žičniških naprav ali
 •   končana najmanj poklicna izobrazba (3. raven) in najmanj eno sezono delovnih izkušenj pri obratovanju žičniških naprav ali
 •   končana najmanj srednja poklicna izobrazba (4. raven)

VOZNIK KROŽNE ŽIČNICE:

 • starost najmanj 18 let in
 • usposobljenost za voznika vlečnice po programu tega pravilnika in najmanj tri sezone delovnih izkušenj pri obratovanju žičniških naprav ali
 • usposobljenost po programu tega pravilnika za strojnika vlečnice in najmanj ena sezona delovnih izkušenj pri obratovanju žičniških naprav ali
 • končana najmanj srednja poklicna izobrazba (4. raven).

Oblike, kriteriji, načini in merila ocenjevanja

Oblika

Mentor je oseba, ki ima večletne delovne izkušnje kot vodja obratovanja žičniških naprav in je pedagoško andragoško usposobljen in je z odločbo ministra, pristojnega za žičniške naprav, imenovan za člana v komisijah za preverjanje.  Kandidatu se praviloma določi mentor oz. se praktično usposablja za vožnjo žičniške naprave v centru, ki je praviloma najbližji kandidatu oz. centru, ki ga je prijavil na usposabljanje.

Na preizkusu znanja se preverjajo vsebine v skladu s 4. točko tega kataloga, ki zajema  tematske sklope v skladu s pravilnikom.

Preizkus znanja  obsega pisni in ustni del.

Na pisnem delu se preverja uporaba strokovno-teoretičnega znanja v konkretnih okoliščinah oz. v praksi. Seminarsko nalogo oceni :

 • član komisije  – mentor
 • predsednik izpitne komisije

Kandidat pripravi seminarsko nalogo v skladu s predlogo. Seminarska naloga je tudi pisna podlaga preizkusa znanja pred komisijo. Kandidat posreduje izvajalcu preizkusa znanja seminarsko nalogo skladno z razpisnimi pogoji (vsaj 10 dni pred ustnim delom izpita). Prav tako morajo biti vsa dokazila o izpolnjevanju vstopnih pogojev predložena izvajalcu izpita najkasneje 10 dni pred ustnim delom izpita.
Kandidat plača stroške najpozneje do roka za oddajo seminarske naloge.

Na ustnem delu, kjer kandidat samostojno odgovarja na vprašanja izpitne komisije,  se preverja povezovanje strokovno-teoretičnega in praktičnega znanja ter usposobljenost za opravljanje nalog voznika.

Preizkus znanja se praviloma izvede, če je na posamezni rok prijavljenih najmanj 5 kandidatov.

Kriteriji ocenjevanja:

 

št vpr.

MOŽNO ŠT. TOČK
na posameznem delu

MIN. TOČK za opravljen posamezni del

Pisni del: Seminarska naloga

/

50

25 (minimum točk za pristop k ustnemu delu)

Predstavitev žičniške naprave s pomočjo podsistemov (30 % točk)

 

15

7,5

Strokovna obravnava dodeljene teme (30 % točk)

 

15

7,5

Naloge strojnika voznika pred, med in po obratovanju ( 40 % točk )

 

20

10

Ustni del: Zagovor seminarske naloge in odgovori na vprašanja

 

50

25

 • Tehnika žičniških naprav – mehanski del

1

15

7

 • Tehnika žičniških naprav – elektrotehniški del

1

15

7

 • Obratovanje in reševanje

2

20

10

Skupaj število točk na ustnem delu:

 

50

25

 

Skupaj min število točk za uspešno opravljen preizkus znanja

 

 

 

60

Kandidat odgovarja na po eno vprašanje iz vsake teme

Na ustnem preizkusu znanja se ocenjuje tudi:

 • Celovitost (predpisi, obratovalni predpis, postopki, ukrepi,...)
 • Sistematičnost, jasnost sporočila
 • Nastop (komunikacija, stik s publiko, izražanje, govorica telesa)

Temo seminarske naloge določi mentor. V kolikor kandidat na pisnem delu ne dosega minimalnega števila točk, ne more opravljati  ustnega dela izpita.

Kandidatovo znanje in strokovno usposobljenost  na pisnem in ustnem delu ocenjujeta  dva člana izpitne komisije, tretji član , pa skrbi za vodenje zapisnikov o preizkusu znanja.

Ocenjevanje
Znanje in usposobljenost kandidatov izpitna komisija oceni po predpisanih strokovnih področjih z opisno oceno »uspešno« ali »neuspešno«, na ocenjevalnem listu, ki je priloga tega kataloga. Z oceno uspešno je ocenjen kandidat, ki  izkaže 50 % točk, s katerimi je ovrednoteno  znanje in usposobljenost.    

Za skupno oceno »uspešno«  mora biti kandidat pri vseh tematskih področjih ocenjen pozitivno v skladu z opisanimi merili,
skupno pa mora doseči  najmanj  60 % točk.

Kandidat, ki uspešno opravi preizkus znanja pridobi obvestilo o uspehu za vrsto naprave, za katero se je usposabljal. To obvestilo velja skupaj z izjavo vodje obratovanja o seznanitvi s posebnostmi točno določene žičniške naprave, ki jo izda vodja obratovanja te naprave in jo podpiše tudi voznik.

Merila za preverjanje
S seminarsko nalogo se preverja poznavanje nalog in zadolžitev strojnika voznika, poznavanje in uporaba obratovalnega predpisa, obvladovanje posameznih postopkov in ukrepov, ki so predmet seminarske naloge.

Na ustnem delu preizkusa znanja, ki lahko poteka na žičniški napravi (naprava ne sme biti v javnem obratovanju, izpolnjeni pa morajo biti vsi pogoji za varno obratovanje, prisoten mora biti izvajalec usposabljanja) se preverja poznavanje vožnje, obratovanja naprave in znanje vseh tematskih sklopov, ki so predmet kataloga. Kandidat odgovarja na vprašanja, predvidena s katalogom in obdelane teme v seminarski nalogi kandidata, dodatno pojasni ali obrazloži svoje predloge in odgovarja na dodatna vprašanja izpitne komisije.
 
Ustni preizkus ne sme trajati več kot od 30 minut na kandidata.

Kandidat se lahko na preizkus znanja prijavi večkrat, dokler ne dokaže usposobljenosti. Kandidat plača stroške preizkusa znanja v celoti ob vsaki prijavi.
Na preizkusu znanja se lahko vedno preverjajo vse vsebine, ki izhajajo iz Pravilnika in so predmet tega izpitnega kataloga oziroma tematskih sklopov.
V primeru, da kandidat ne opravi ustnega dela izpita, se mu za ponovni pristop k izpitu dodeli nova tema seminarske naloge.

 1. Tematski sklopi

Kompetence po tematskih sklopih

 

(določene s pravilnikom, ki jih mora izvajalec usposabljanja prenesti na udeleženca)

Naloge in vprašanja za preverjanje

(prikazi  usposobljenosti, pojasnila, utemeljitve ukrepov …)

 

Teme seminarskih nalog in vprašanja za ustni del (primeri)

 • Tehnika žičniških naprav – mehanski del
 • Vrste žičniških naprav in njihove posebnosti
 • Infrastruktura: pogonska in povratna postaja, objekti na trasi,
 • Podsistemi in varnostni sklopi vlečnic in krožnih žičnic:
 • vrvi in vrvne zveze,
 • pogoni in zavore,
 • strojna oprema (napenjalne naprave, pogonska postaja, oprema proge, vstopni trak),
 • vozila in vlačila (kabine,sedeži, vlečne naprave, nosilni sklopi, prižemke),
 • reševalne naprave (fiksna reševalna oprema, prenosna reševalna oprema)
 •  

 

Naštej vrste žičniških naprav.
Katere žičnice poznaš?
Naštej krožne žičnice.
Katere vrste žičniških naprav so na vašem smučišču?
Glavni sestavni deli krožne žičnice s fiksnimi prižemkami so?
Glavni sestavni deli krožne žičnice z odklopljivimi prižemkami so?
Glavni sestavni deli vlečnice z visoko vodeno vrvjo so?
Naštej dele pogana vlečnice.
Naštej pogona krožne žičnice s fiksnimi prižemkami.
Naštej pogona krožne žičnice z odklopljivimi  prižemkami.
Reduktor – opiši, namen.
Sklopka – opiši, namen.
Pogonsko in povratno kolo – opiši, namen.
Zasilni pogon – opiši,namen in kdaj lahko obratujemo z njim in kdaj ne.
Opiši zavoro in katere zavore ( po funkciji) na žičnicah poznaš?
Opiši in razloži delovanje sistema za sinhronizacijo vozil v postajah na krožnih žičnicah z odklopljivo prižemko
Napenjalni sistem – opiši kakšne poznaš, namen.
Utež je 20 cm v zraku vendar je odklonsko kolo blokirano. Ali lahko obratuješ? Zakaj ja ali zakaj ne?
Vstopni trak – opiši, namen, delovanje.
Kolesne baterije – opiši, namen.
Vozila – opiši, namen
Garažiranje

Seznam vprašanj s katerimi se preverja praktična usposobljenost:

 • OBRATOVANJE VLEČNIC IN KROŽNIH ŽIČNIC

 

 • PREGLED KROŽNE ŽIČNICE Z ODKLOPLJIVIMI   PRIŽEMKAMI  PRED OBRATOVANJEM
 • PREGLED KROŽNE ŽIČNICE  S FIKSNIMI PRIŽEMKAMI  PRED OBRATOVANJEM

 

 • PREGLED VLEČNICE  PRED OBRATOVANJEM
 • NALOGE VOZNIKA KROŽNE ŽIČNICE  Z ODKLOPLJIVIMI PRIŽEMKAMI  MED OBRATOVANJEM

 

 • NALOGE VOZNIKA KROŽNE ŽIČNICE  S FIKSNIMI PRIŽEMKAMI  MED OBRATOVANJEM
 • NALOGE VOZNIKA VLEČNICE  MED OBRATOVANJEM

 

 • OPRAVILA PRI ZAKLJUČEVANJU  OBRATOVANJA KROŽNE ŽIČNICE Z ODKLOPLJIVIMI   PRIŽEMKAMI 
 • OPRAVILA PRI ZAKLJUČEVANJU  OBRATOVANJA KROŽNE ŽIČNICE S FIKSNIMI  PRIŽEMKAMI 

 

 • OPRAVILA PRI ZAKLJUČEVANJU  OBRATOVANJA VLEČNICE
 • NALOGE VOZNIKA  KROŽNE ŽIČNICE Z ODKLOPLJIVIMI   PRIŽEMKAMI

 

 • NALOGE VOZNIKA  KROŽNE ŽIČNICE S FIKSNIMI  PRIŽEMKAMI
 • NALOGE VOZNIKA  VLEČNICE

 

 • GARAŽIRANJE, IZGARAŽIRANJE VOZIL
 • USTAVITEV ZARADI VETRA

 

 • USTAVITEV ZARADI NEVIHTE
 • ZAUSTAVITEV ZARADI MOČNEGA SNEŽENJA, SLABE VIDLJIVOSTI,..

 

 • OBRATOVANJEM S PREMOSTITVAMI
 • OBRATOVANJE Z  ZASILNIM POGONOM

 

 • PRAZNJENJE KROŽNE ŽIČNICE Z GRAVITACIJO
 • REŠEVANJE – VLOGA VOZNIKA KROŽNE ŽINICE

 

 • VRVI IN VRVNE ZVEZE
 • KAKŠNE VRVI PO NAMENU UPORABE POZNAŠ

 

 • POGONI IN ZAVORE  VLEČNIC IN KROŽNIH ŽIČNIC
 • ELEKTRO MOTOR

 

 • ZAVORE NA KROŽNI ŽIČNICI
 • ZAVORE NA VLEČNICI

 

 • REDUKTOR – OPIŠI, NAMEN
 • SKLOPKA – OPIŠI, NAMEN

 

 • ZASILNI POGON – OPIŠI, NAMEN
 • STROJNA OPREMA VLEČNIC IN KROŽNIH ŽIČNIC
 • NAPENJALNI SISTEM – NAMEN, VRSTE

 

 • VSTOPNI TRAK – NAMEN, DELOVANJE
 • KOLESNE BATERIJE – OPIŠI, KAKŠNE POZNAŠ, NAMEN

 

 • ELEKTROTEHNIČNE NAPRAVE
 • TAHO GENERATOR, IMPULZNI DAJALNIK  - PRINCIP DELOVANJA
 • ODVORNA NAPRAVA

 

 • EL. OMARE
 • STIKALA IN TIPKALA
 • KONČNA STIKALA IN TIPALA
 • NAŠTEJ USTAVITVE NA VLEČNICI IN JIH OPIŠI.
 • NAŠTEJ USTAVITVE NA KROŽNI ŽIČNICI IN JIH OPIŠI.
 • NAŠTEJ SISTEMSKE  ZAŠČITE NA KROŽNI ŽIČNICI IN JIH OPIŠI.
 • VARNOSTNA LINIJA – NAMEN, OPIŠI PRINCIP DELOVANJA

 

 • REŠEVALNA OPREMA
 • FIKSNA REŠEVALNA OPREMA
 • PRENOSNA REŠEVALNA OPREMA
 • OBRATOVALNI DOKUMENTI 
 • DOKUMENTI NA KROŽNI ŽIČNICI – NAŠTEJ IN OPIŠI NJIHOVO VSEBINO
 • OBRATOVALNI PREDPIS – OPIŠI  NJEGOVO VSEBINO
 • KATERI PREDPISI DEFINIRAJO OBRATOVANJE ŽIČNIŠKIH NAPRAV

 

 

 • Tehnika žičniških naprav – elektrotehniški del
 •  
 • Elektrotehniške naprave:
 • krmilne, kontrolne in varnostne naprave
 • komunikacijska in informacijska oprema
 • Krmiljenje žičnic
 • Tokovni krogi
 • Varnostni tokokrogi: zunanji, notranji varnostni tokokrogi
 • Beleženje osnovnih parametrov delovanja
 • Obratovanje v posebnih pogojih

Naštej vrste elektro omar po funkciji na krožnih žičnicah.
Naštej vrste elektro omar po funkciji na vlečnicah.
Zakaj uporabljamo tyristorski most?
Zakaj uporabljamo taho generatorje?
Kje so navadno nameščene vetrnice od vetrne naprave?
Odvorna naprava – funkcija, kakšne poznaš?
Naštej sistemske zaščite na krožni žičnici s fiksnimi prižemkami .
Naštej sistemske zaščite na krožni žičnici z odklopljivimi prižemkami.
Naštej sistemske zaščite na vlečnici.
Varnostna linija – opiši, namen.
Naštej ustavitve na krožni žičnici s fiksnimi prižemkami i in jih opiši.
Naštej ustavitve na krožni žičnici z odklopljivimi prižemkami in jih opiši.
Naštej ustavitve na vlečnici in jih opiši.
Naštej mejna stikala na krožni žičnici s fiksnimi prižemkami za katero si delal seminarsko nalogo.
Naštej mejna stikala na krožni žičnici s z odklopljivimi prižemkami za katero si delal seminarsko nalogo.
Naštej mejna stikala na vlečnici za katero si delal seminarsko nalogo
Kakšne elektromotorje poznaš?
Ali lahko premostiš zaščite? Katere? Kje? Kdaj?
Ali lahko posegaš v elektrotehniške dele naprave in če, kdaj?
Električni udar in prva pomoč pri udaru električnega toka ali strele
Zaščitni ukrepi pred udarom električnega toka
Garažiranje

 • Obratovanje in reševanje  

Vožnja vlečnice in/ali sedežnice, kjer so vozila obratovalno neločljivo pritrjena na vrv
Metode in postopki skladno z navodili za obratovanje:

 • Zakonodajni okvir
 • Splošne nevarnosti na vlečnicah in sedežnicah, kjer so vozila obratovalno neločljivo pripeta na vrv za potnike in za osebje
 • Obratovalni dokumenti
 • Praktično usposabljanje voznika:

praktični prikaz in praktična seznanitev z infrastrukturo in varnostnimi podsistemi žičniških naprav (vlečnice, sedežnice kjer so vozila obratovalno neločljivo pritrjena na vrv,

 • ukrepanje pri okvarah mehanskih in/ali električnih naprav
 • vstopni trak,
 • vožnja vlečnice in sedežnice, kjer so vozila obratovalno neločljivo pritrjena na vrv,
 • dnevni pregled in preskusna vožnja,
 • tedenski pregled,
 • mesečni pregled,
 • vstop in izstop iz vlečnice in sedežnice, kjer so vozila obratovalno neločljivo pritrjena na vrv,
 • postopki pri zastoju - vožnja s pomožnim pogonom.
 • Seminarska naloga o vožnji konkretne vlečnice ali sedežnice, kjer so vozila neločljivo pritrjena na vrv.

Kolikšna je minimalna širina trase pri dvojnih obesah na vrvi?
Koliko barier mora biti nameščenih na koncu vlečnice kjer na povratni postaji ni osebja in kakšna mora biti višina vrvic nad snegom?
Katere table morajo biti nameščene na vstopu vlečnice?
Katere table morajo biti nameščena na izstopu vlečnice?
Kateri predpis urejuje delovanje žičniških naprav?
Obratovalni predpis – opiši, kaj vsebuje, kje se nahaja.
Kaj zajema pregled krožne žičnice s fiksnimi prižemkami pred obratovanjem?
Kaj zajema pregled krožne žičnice z odklopljivimi  prižemkami pred obratovanjem?
Kaj zajema pregled vlečnice pred obratovanjem?
Opiši delo voznika med obratovanjem krožne žičnice s fiksnimi  prižemkami.
Opiši delo voznika med obratovanjem krožne žičnice z odklopljivimi  prižemkami.
Opiši delo voznika po obratovanju krožne žičnice z odklopljivimi  prižemkami.
Opiši delo voznika po obratovanju krožne žičnice s fiksnimi prižemkami.
Opiši delo voznika po obratovanju vlečnice.
Naštej osebje na krožni žičnici (iz seminarske naloge)
Ali lahko zapustimo žičnico brez dovoljenja VO in če kdaj?
Kako ukrepaš v primeru krepitve vetra?
Kako ukrepaš v primeru zelo goste megle?
Kako ukrepaš v primeru bližajoče se nevihte?
Kako ukrepaš pri pregledu naprave v primeru žleda oz. zasnežene naprave?
V bližini naprave si opazil, da so gozdarji začeli s sečnjo dreves. Kako boš ukrepal
Opiši odnos voznika do potnikov.
Katere table morajo biti nameščene na vstopu na sedežnico s fiksnimi prižemkami?
Katere table morajo biti nameščene na izstopu na sedežnico s fiksnimi prižemkami?
Katere osebe so odgovorne za varno delovanje žičniške naprave?
Ali lahko zapustimo napravo brez dovoljenja vodje obratovanja in če kdaj?
Kolikšna je razdalja med sedežem in končno površino snega?
Garažiranje – na kaj moraš biti pozoren pri garažiranju vozil v garažo
Garažiranje – na kaj moraš biti pozoren pri iz garažiranju vozil iz garaže
Kako ukrepaš, če zmanjka elektrike?
Ali lahko obratuješ, če je utež dvajset centimetrov v vodi?
Utež je 20 cm v zraku vendar je uklonsko kolo blokirano. Ali lahko obratuješ? Zakaj da ali zakaj ne?
Kakšne so naloge osebja v odnosu do potnikov?

Naštej temeljne zahteve za izpraznitev krožne žičnice.
Kakšen je postopek v primeru  zastoja krožne žičnice?
Ali lahko krožno žičnico izprazniš za premostitvijo varnostnih naprav?
Opiši postopek zagona in obratovanje s zasilnim pogonom.
Kako poteka izpraznitev krožne žičnice z gravitacijsko tehniko.
Kje je opisano delo strojnika/voznika krožne žičnice v primeru zastoja?
Opiši delo voznika krožne žičnice pri reševanju.

 

Okvirni seznam literature za preizkus

 • obratovalni predpis
 • pravila, ki veljajo za obratovanje in osebje žičniške naprave (zakon o žičniških napravah za prevoz oseb s podzakonskimi akti )
 • gradivo, ki ga za kandidate pripravijo izvajalci usposabljanja pri GZS CPU,
 • zakonodaja, ki ureja varnost in zdravje pri delu
 • zakonodaja, ki ureja varnost pred požarom

DELOVNA SKUPINA ZA PIPRAVO KATALOGA

 1. Janko Breznik
 2. Marko Grebenc

KOORDINACIJA  ZA PIPRAVO KATALOGA

 1. Ernest Kovač
 2. Janez Dekleva

Izpitni katalog je potrdil Izpitni odbor za preizkus strokovne usposobljenosti osebja za obratovanje žičniških naprav, dne

 1. Priloge

Katalog za preizkus znanja »strojnik vlečnice«, »strojnik krožne žičnice«, »strojnik nihalne žičnice in vzpenjače«

Na podlagi Pravilnika o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav (Ur. l. RS št. 111/06, z nad. spremembami in dopolnitvami; v nadaljnjem besedilu: pravilnik), Zbornica Gorskih centrov, pooblaščena za izvajanje usposabljanja in preizkusa znanja za »strojnika vlečnice, strojnika krožne žičnice in strojnika nihalne žičnice in vzpenjače«, predlaga pristojnemu izpitnemu odboru v potrditev  

 

IZPITNI KATALOG ZA PREIZKUS ZNANJA

»STROJNIK VLEČNICE«, »STROJNIK KROŽNE ŽIČNICE«, »STROJNIK NIHALNE ŽIČNICE IN VZPENJAČE«

 

 • Ime kataloga:

Strojnik vlečnice, strojnik krožne žičnice in strojnik nihalne žičnice ter vzpenjače

 • Vstopni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti usposobljenost za strojnika žičniške naprave:

 

STROJNIK VLEČNICE:

 • starost najmanj 18 let in
 • usposobljenost po programu pravilnika za voznika vlečnic in najmanj eno sezono delovnih izkušenj pri obratovanju žičniških naprav ali
 • končana najmanj srednja poklicna izobrazba (4. raven) tehnične smeri (elektro, strojne, gradbene, prometne ali mehatronik) ali
 • najmanj druga končana srednja poklicna izobrazba (4. raven) in najmanj eno sezono delovnih izkušenj pri obratovanju žičniških naprav.

 

STROJNIK KROŽNE ŽIČNICE:

 • starost najmanj 18 let in
 • usposobljenost po programu pravilnika za voznika krožne žičnice in najmanj ena sezona delovnih izkušenj pri obratovanju žičniških naprav ali
 • usposobljenost po programu pravilnika za strojnika vlečnic in najmanj tri sezone delovnih izkušenj pri obratovanju žičniških naprav ali
 • končana najmanj srednja poklicna izobrazba (4. raven) tehnične smeri (elektro, strojna, gradbena, prometna in mehatronik) ali
 • končana najmanj druga srednja poklicna izobrazba (4. raven) in najmanj tri sezone delovnih izkušenj pri obratovanju žičniških naprav.

 

STROJNIK HINALNE ŽIČNICE IN VZPENJAČE:

 • usposobljenost po programu pravilnika za strojnika krožne žičnice

 

 • Oblike, kriteriji, načini in merila ocenjevanja

Oblika

Na preizkusu znanja se preverjajo vsebine v skladu s 4. točko tega kataloga, ki zajema tematske sklope v skladu s pravilnikom.

Preizkus znanja  obsega pisni in ustni del.

Na pisnem delu se preverja uporaba strokovno-teoretičnega znanja v konkretnih okoliščinah oz. v praksi strojnika.
Kandidat pripravi seminarsko nalogo, skladno s predlogo, ki jo pregledajo in ocenijo trije člani izpitne komisije. Seminarska naloga je tudi pisna podlaga preizkusa znanja pred komisijo. Kandidat posreduje izvajalcu preizkusa znanja (CPU) seminarsko nalogo skladno z razpisnimi pogoji (vsaj 10 dni pred ustnim delom izpita). Prav tako morajo biti vsa dokazila o izpolnjevanju vstopnih pogojev predložena izvajalcu izpita najkasneje 10 dni pred ustnim delom izpita.

Na ustnem delu, kjer kandidat samostojno odgovarja na vprašanja izpitne komisije,  se preverja povezovanje strokovno-teoretičnega in praktičnega znanja ter usposobljenost za opravljanje nalog strojnika.

Preizkus znanja se praviloma izvede, če je na posamezni rok prijavljenih vsaj 5 kandidatov.

 

Kriteriji ocenjevanja:

 

št vpr.

MOŽNO ŠT. TOČK
na posameznem delu

MIN. TOČK za opravljen posamezni del

Pisni del: Seminarska naloga

 

30

15 (minimum točk za pristop k ustnemu delu)

Tehnika žičniških naprav – mehanski del

 

10

5

Tehnika žičniških naprav – elektrotehniški del

 

10

5

Obratovanje, vzdrževanje, reševanje

 

10

5

Ustni del: Zagovor seminarske naloge in odgovori na vprašanja

 

30

15

Tehnika žičniških naprav – mehanski del

 

10

5

Tehnika žičniških naprav – elektrotehniški del

 

10

5

Obratovanje, vzdrževanje, reševanje

 

10

5

MAX število točk (ustni in pisni del)

 

60

 

 

Skupaj min število točk za uspešno opravljen preizkus znanja (min 60 %)

 

 

 

36

Na ustnem delu preizkusa znanja se hkrati z vsebino odgovorov ocenjuje tudi:

 • Celovitost (predpisi, obratovalni predpis, postopki, ukrepi,...)
 • Sistematičnost, jasnost sporočila
 • Nastop (komunikacija, stik s publiko, izražanje, govorica telesa)

V kolikor kandidat na pisnem delu ne dosega minimalnega števila točk, ne more opravljati  ustnega dela izpita.

Kandidatovo znanje in strokovno usposobljenost  na pisnem in ustnem delu ocenjujejo trije člani izpitne komisije.

 

Ocenjevanje
Znanje in usposobljenost kandidatov izpitna komisija oceni po predpisanih strokovnih področjih z opisno oceno »uspešno« ali »neuspešno«, na ocenjevalnem listu, ki je priloga tega kataloga. Z oceno uspešno je ocenjen kandidat, ki  izkaže 50 % točk, s katerimi je ovrednoteno  znanje in usposobljenost.   

Za skupno oceno »uspešno«  mora biti kandidat pri vseh tematskih področjih ocenjen pozitivno v skladu z opisanimi merili,
skupno pa mora doseči  najmanj  60 % točk.

Kandidat, ki uspešno opravi preizkus znanja pridobi obvestilo o uspehu, ki ga izda izpitni odbor. Listina, ki jo udeleženec pridobi, je javno veljavna v skladu z zakonom.
Kandidat, ki preizkusa znanja ne opravi prejme obvestilo o neuspešno opravljenem preizkusu znanja.

Merila za preverjanje
S seminarsko nalogo se preverja poznavanje nalog in zadolžitev strojnika, poznavanje in uporaba obratovalnega predpisa, obvladovanje posameznih postopkov in ukrepov, ki so predmet seminarske naloge.

Na ustnem delu preizkusa znanja se preverja poznavanje mehanskega, elektrotehniškega dela žičniški naprav ter obratovanja, vzdrževanja in reševanja. Kandidat odgovarja na vprašanja, predvidena s Katalogom in obdelana v seminarski nalogi, dodatno pojasni ali obrazloži svoje predloge in odgovarja na dodatna vprašanja izpitne komisije.
 
Ustni preizkus ne sme trajati več kot od 30 minut na kandidata.

Kandidat se lahko na preizkus znanja prijavi večkrat, dokler ne dokaže usposobljenosti. Kandidat plača stroške preizkusa znanja v celoti ob vsaki prijavi.
Na preizkusu znanja se lahko vedno preverjajo vse vsebine, ki izhajajo iz pravilnika in so predmet tega izpitnega kataloga oziroma tematskih sklopov.

 

 • Tematski sklopi

STROJNIK VLEČNICE

Kompetence po tematskih sklopih

(določene s Pravilnikom, ki jih mora izvajalec usposabljanja prenesti na udeleženca)

Naloge in vprašanja za ustno preverjanje

Pisno preverjanje

Tehnika žičniških naprav – mehanski del

 • Osnove: osnovne fizikalne veličine, fizikalne enote, SI-sistem, statika – enostavni stroji, delo, moč, trenje
 • Kinematika in trdnost: enakomerno, neenakomerno in krožno gibanje, napetost, vrste obremenitev
 • Material: kovinski, nekovinski in umetni material, korozija, maziva
 • Osnovni strojni elementi – vijačne zveze, jermenski prenosi
 • Podsistemi in varnostni sklopi vlečnic: izrazje, pogonska postaja, povratna postaja, vrvi, linijske podpore, vlačila
 • Osnove hidravlike

 

Priloga – nabor izpitnih vprašanj.

 

Kandidat izdela seminarsko nalogo z naslovom:

NALOGE
STROJNIKA NA DOLOČENI ŽIČNIŠKI NAPRAVI.

 

Priloga – predloga za izdelavo seminarske naloge.

 
Tehnika žičniških naprav – elektrotehniški del

 • Osnove elektrotehnike: osnovni pojmi in zakoni jakost, kapacitivnost, gostota, napetost, magnetizem, Ohmov zakon
 • Osnove močnostne elektronike
 • Pomembni vplivi električnega toka
 • Napetostni načini
 • Električna upornost in prevodnost, vezave uporov
 • Pretvorba energije v tokokrogu
 • Transformator
 • Elektromotorji
 • Vodniki – označevanje, dimenzioniranje in varovalke
 • Napake električnih naprav
 • Stikala: mehanska stikala, elektromagnetna stikala
 • Zaščita pred preobremenitvijo
 • Vezalne sheme – načrti
 • Tokovni krogi
 • Zunanji varnostni tokovni krogi
 • Telefon
 • Signalnovarnostne naprave

 

 

Priloga – nabor izpitnih vprašanj.

 

Obratovanje, vzdrževanje in reševanje

 • Metode in postopki skladno z navodili za obratovanje, vzdrževanje in reševanje:
 • Postopki skladno z EN SIST, praktične metode reševanja
 • Seminarska naloga o konkretnem primeru

 

Priloga – nabor izpitnih vprašanj.

Varstvo pri delu in požarna varnost
Požarna varnost:

 • Pravna ureditev varstva pred požarom
 • Osnove gorenja in gašenja
 • Vrste, tipi in vzroki za nastanek požara
 • Ravnanje ob požaru, gašenje in sredstva za gašenje
 • Požarni načrt in požarni red
 • Požarna ogroženost
 • Aktivna požarna zaščita
 • Upoštevanje požarnovarnostnih ukrepov pri investicijskih in vzdrževalnih delih

Varnost in zdravje pri delu:

 • Pravna ureditev varnosti in zdravja pri delu
 • Izjava o varnosti z oceno tveganja
 • Varnost in zdravje pri uporabi delovne opreme z osebnimi zaščitnimi sredstvi
 • Varnost in zdravje v delovnem okolju – ekologija
 • Varno obratovanje, vzdrževanje in odpravljanje napak na vlečnicah s pregledom nevarnosti in tveganj
 • Varnost pri delu na višini ter pri ročnem dviganju in prenašanju bremen
 • Varnost in zdravje pri delu z električnim tokom
 • Varnost in zdravje pri uporabi nevarnih snovi in kemikalij
 • Postopki in upoštevanje varnostnih navodil pri reševanju ljudi ob nezgodah.

 

 

 

 


STROJNIK KROŽNE ŽIČNICE


Kompetence po tematskih sklopih

(določene s Pravilnikom, ki jih mora izvajalec usposabljanja prenesti na udeleženca)

Naloge in vprašanja za ustno preverjanje

Pisno preverjanje

Tehnika žičniških naprav – mehanski del

 • Osnove: osnovne fizikalne veličine, fizikalne enote, SI-sistem, statika – enostavni stroji, delo, moč, trenje
 • Kinematika in trdnost: enakomerno, neenakomerno in krožno gibanje, napetost, vrste obremenitev
 • Material: kovinski, nekovinski in umetni material, korozija, maziva
 • Osnovni strojni elementi – vijačne zveze, jermenski prenosi
 • Podsistemi in varnostni sklopi krožnih žičnic: izrazje, pogonska postaja, povratna postaja, vrvi, linijske podpore, vozila, prižemke – fiksne, vklopljive, preverjanje prižemne sile, dostavni tračni transporter
 • Mehanske varnostne naprave
 • Osnove hidravlike

 

Priloga – nabor izpitnih vprašanj.

 

Kandidat izdela seminarsko nalogo z naslovom:

NALOGE
STROJNIKA NA DOLOČENI ŽIČNIŠKI NAPRAVI.

 

Priloga – predloga za izdelavo seminarske naloge.

 Tehnika žičniških naprav – elektrotehniški del

 • Osnove elektrotehnike: osnovni pojmi in zakoni – jakost, kapacitivnost, gostota, napetost, magnetizem, Ohmov zakon
 • Osnove močnostne elektronike
 • Pomembni vplivi električnega toka
 • Napetostni načini
 • Električna upornost in prevodnost, vezave uporov
 • Pretvorba energije v tokokrogu
 • Transformator
 • Elektromotorji: enofazni, trifazni
 • Pogon z dvema motorjema
 • Tiristor, regulacija hitrosti s tiristorjem
 • Vodniki – označevanje, dimenzioniranje in varovalke
 • Napake električnih naprav
 • Stikala: mehanska stikala, elektromagnetna stikala, induktivna stikala
 • Zaščita pred preobremenitvijo
 • Vezalne sheme – načrti
 • Krmiljenje žičnic
 • Zavore in krmiljenje zavor
 • Tokovni krogi
 • Varnostni tokokrogi: zunanji, notranji varnostni tokokrogi
 • Varovanje priklopa vozil na postajah
 • Določanje razdalje med vozili
 • Beleženje osnovnih parametrov delovanja
 • Telefon
 • Signalnovarnostne naprave: varnostne naprave na postajah, varnostni elementi trase
 • Obratovanje v posebnih pogojih

 

 

Priloga – nabor izpitnih vprašanj.

Obratovanje, vzdrževanje in reševanje


Metode in postopki skladno z navodili za obratovanje, vzdrževanje in reševanje:
 • Postopki skladno z EN SIST, praktične metode reševanja
 • Seminarska naloga o konkretnem primeru

 

Priloga – nabor izpitnih vprašanj.

Varstvo pri delu in požarna varnost
Požarna varnost:

 • Pravna ureditev varstva pred požarom
 • Osnove gorenja in gašenja
 • Vrste, tipi in vzroki za nastanek požara
 • Ravnanje ob požaru, gašenje in sredstva za gašenje
 • Požarni načrt in požarni red
 • Požarna ogroženost
 • Aktivna požarna zaščita
 • Upoštevanje požarnovarnostnih ukrepov pri investicijskih in vzdrževalnih delih

Varnost in zdravje pri delu:

 • Pravna ureditev varnosti in zdravja pri delu
 • Izjava o varnosti z oceno tveganja
 • Varnost in zdravje pri uporabi delovne opreme z osebnimi zaščitnimi sredstvi
 • Varnost in zdravje v delovnem okolju – ekologija
 • Varno obratovanje, vzdrževanje in odpravljanje napak s pregledom nevarnosti in tveganj
 • Varnost pri delu na višini ter pri ročnem dviganju in prenašanju bremen
 • Varnost in zdravje pri delu z električnim tokom
 • Varnost in zdravje pri uporabi nevarnih snovi in kemikalij

 

 

 

 

 

STROJNIK NIHALNE ŽIČNICE

Kompetence po tematskih sklopih
(določene s Pravilnikom, ki jih mora izvajalec usposabljanja prenesti na udeleženca)

Naloge in vprašanja za ustno preverjanje

Pisno preverjanje

Tehnika žičniških naprav – mehanski del

 • Kinematika in trdnost: enakomerno, neenakomerno in krožno gibanje, napetost, vrste obremenitev
 • Material: kovinski, nekovinski in umetni material, korozija, maziva
 • Osnovni strojni elementi – vijačne zveze, jermenski prenosi
 • Podsistemi in varnostni sklopi nihalnih žičnic in vzpenjač: izrazje, pogonska postaja, povratna postaja, vrvi, linijske podpore, vozila, prižemke, preverjanje prižemne sile
 • Mehanske varnostne naprave
 • Hidravlika

 

Kandidat odgovarja na vprašanja izpitne komisije.

 

Kandidat izdela seminarsko nalogo z naslovom:

NALOGE
STROJNIKA NA DOLOČENI ŽIČNIŠKI NAPRAVI.

 

Priloga – predloga za izdelavo seminarske naloge.

 Tehnika žičniških naprav – elektrotehniški del

 • Osnove elektrotehnike in močnostne elektronike – ponovitev
 • Pomembni vplivi električnega toka
 • Napetostni načini
 • Električna upornost in prevodnost, vezave uporov
 • Pretvorba energije v tokokrogu
 • Transformator
 • Elektromotorji: enofazni, trifazni
 • Pogon z dvema motorjema
 • Tiristor, regulacija hitrosti s tiristorjem
 • Vodniki – označevanje, dimenzioniranje in varovalke
 • Napake električnih naprav
 • Stikala: mehanska stikala, elektromagnetna stikala, induktivna stikala
 • Zaščita pred preobremenitvijo
 • Vezalne sheme – načrti
 • Krmiljenje žičnic
 • Zavore in krmiljenje zavor
 • Tokovni krogi
 • Varnostni tokokrogi: zunanji, notranji varnostni tokokrogi
 • Varovanje priklopa vozil na postajah
 • Določanje razdalje med vozili
 • Beleženje osnovnih parametrov delovanja
 • Telefon
 • Signalnovarnostne naprave: varnostne naprave na postajah, varnostni elementi trase
 • Obratovanje v posebnih pogojih

 

 

Obratovanje, vzdrževanje in reševanje


Metode in postopki skladno z navodili za obratovanje, vzdrževanje in reševanje:
 • Postopki skladno z EN SIST, praktične metode reševanja
 • Seminarska naloga o konkretnem primeru

 

Varstvo pri delu in požarna varnost
Požarna varnost:

 • Pravna ureditev varstva pred požarom
 • Osnove gorenja in gašenja
 • Vrste, tipi in vzroki za nastanek požara
 • Ravnanje ob požaru, gašenje in sredstva za gašenje
 • Požarni načrt in požarni red
 • Požarna ogroženost
 • Aktivna požarna zaščita
 • Upoštevanje požarnovarnostnih ukrepov pri investicijskih in vzdrževalnih delih

Varnost in zdravje pri delu:

 • Pravna ureditev varnosti in zdravja pri delu
 • Izjava o varnosti z oceno tveganja
 • Varnost in zdravje pri uporabi delovne opreme z osebnimi zaščitnimi sredstvi
 • Varnost in zdravje v delovnem okolju – ekologija
 • Varno obratovanje, vzdrževanje in odpravljanje napak s pregledom nevarnosti in tveganj
 • Varnost pri delu na višini ter pri ročnem dviganju in prenašanju bremen
 • Varnost in zdravje pri delu z električnim tokom
 • Varnost in zdravje pri uporabi nevarnih snovi in kemikalij
 •  Postopki in upoštevanje varnostnih navodil pri reševanju ljudi ob nezgodah.

 

 

 

.

 

 

 • Okvirni seznam literature za preizkus
 •  obratovalni predpis,
 •  pravila, ki veljajo za obratovanje in osebje žičniške naprave (zakon o žičniških napravah za prevoz oseb s podzakonskimi akti )
 • gradivo, ki ga za kandidate pripravijo izvajalci usposabljanja pri GZS CPU,
 • zakonodaja, ki ureja varnost in zdravje pri delu
 • zakonodaja, ki ureja varnost pred požarom

 

Priloge

 

Izpitni katalog je potrdil Izpitni odbor za preizkus strokovne usposobljenosti osebja za obratovanje žičniških naprav, dne

 

Katalog za preizkus znanja »vodja obratovanja vlečnice«, »vodja obratovanja krožne žičnice«, »vodja obratovanja nihalne žičnice In vzpenjače«

Untitled Document

Na podlagi Pravilnika o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav (Ur. l. RS št. 111/06, z nad. spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: pravilnik), Zbornica Gorskih centrov, pooblaščena za izvajanje usposabljanja in preizkusa znanja za »vodjo obratovanja vlečnice, vodjo obratovanja krožne žičnice in vodjo obratovanja nihalne žičnice in vzpenjače« predlaga izpitnemu odboru v potrditev 

 

IZPITNI KATALOG ZA PREIZKUS ZNANJA
»VODJA OBRATOVANJA VLEČNICE«, »VODJA OBRATOVANJA KROŽNE ŽIČNICE«, »VODJA OBRATOVANJA NIHALNE ŽIČNICE
IN VZPENJAČE«

 

 • Ime kataloga:
 • Vodja obratovanja vlečnice, vodja obratovanja krožne žičnice in vodja obratovanja nihalne žičnice ter vzpenjače
 • Vstopni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti usposobljenost za strojnika žičniške naprave:

 

VODJA OBRATOVANJA VLEČNICE:

 • usposobljenost po programu pravilnika za strojnika vlečnice in tri leta delovnih izkušenj kot strojnik vlečnice ali
 • usposobljenost po programu pravilnika za strojnika krožne žičnice ali strojnika nihalne žičnice in vzpenjače ter eno leto delovnih izkušenj kot strojnik krožne žičnice ali strojnik nihalne žičnice in vzpenjače ali
 • najmanj visoka strokovna izobrazba tehnične smeri ali
 • najmanj visoka strokovna izobrazba (7. raven) in najmanj pet let delovnih izkušenj pri upravljavcu žičniških naprav povezanih z obratovanjem ali vzdrževanjem žičniških naprav, kar kandidat dokazuje z izjavo vodje obratovanja

 

VODJA OBRATOVANJA KROŽNE ŽIČNICE:

 •  
 • usposobljenost po programu pravilnika za vodjo obratovanja vlečnice in eno leto delovnih izkušenj kot vodja obratovanja vlečnice ali
 • usposobljenost po programu pravilnika za strojnika krožne žičnice ali strojnika nihalne žičnice in vzpenjače ter dve leti delovnih izkušenj kot strojnik krožne žičnice ali strojnik nihalne žičnice in vzpenjače ali
 • najmanj visoka strokovna izobrazba tehnične smeri;

VODJA OBRATOVANJA NIHALNE ŽIČNICE IN VZPENJAČE:

 • usposobljenost po programu pravilnika za vodjo obratovanja krožne žičnice in eno leto delovnih izkušenj kot vodja obratovanja krožne žičnice ali
 • najmanj visoka strokovna izobrazba tehnične smeri in usposobljenost po programu pravilnika za vodjo obratovanja krožne žičnice.

 

 • Oblike, kriteriji, načini in merila ocenjevanja

Oblika

Na preizkusu znanja se preverjajo vsebine v skladu s 4. točko tega kataloga, ki zajema tematske sklope v skladu s pravilnikom.

Preizkus znanja  obsega pisni in ustni del.

Na pisnem delu se preverja uporaba strokovno-teoretičnega znanja v konkretnih okoliščinah oz. v praksi vodje obratovanja.
Kandidat pripravi seminarsko nalogo, skladno s predlogo, ki jo pregledajo in ocenijo trije člani izpitne komisije. Seminarska naloga je tudi pisna podlaga preizkusa znanja pred komisijo. Kandidat posreduje izvajalcu preizkusa znanja ZGC seminarsko nalogo skladno z razpisnimi pogoji (vsaj 10 dni pred ustnim delom izpita). Prav tako morajo biti vsa dokazila o izpolnjevanju vstopnih pogojev predložena izvajalcu izpita najkasneje 10 dni pred ustnim delom izpita.

Na ustnem delu, kjer kandidat samostojno odgovarja na vprašanja izpitne komisije,  se preverja povezovanje strokovno-teoretičnega in praktičnega znanja ter usposobljenost za opravljanje nalog strojnika.

Preizkus znanja se praviloma izvede, če je na posamezni rok prijavljenih vsaj 5 kandidatov.

 

Kriteriji ocenjevanja:

 

št vpr.

MOŽNO ŠT. TOČK
na posameznem delu

MIN. TOČK za opravljen posamezni del

Pisni del: Seminarska naloga

 

30

15 (minimum točk za pristop k ustnemu delu)

Tehnika žičniških naprav – mehanski del

 

10

5

Tehnika žičniških naprav – elektrotehniški del

 

10

5

Obratovanje, vzdrževanje, reševanje

 

10

5

Ustni del: Zagovor seminarske naloge in odgovori na vprašanja

 

30

15

Tehnika žičniških naprav – mehanski del

 

10

5

Tehnika žičniških naprav – elektrotehniški del

 

10

5

Obratovanje, vzdrževanje, reševanje

 

10

5

MAX število točk (ustni in pisni del)

 

60

 

 

Skupaj min število točk za uspešno opravljen preizkus znanja (min 60 %)

 

 

 

36

Na ustnem delu preizkusa znanja se hkrati z vsebino odgovorov ocenjuje tudi:

 • Celovitost (predpisi, obratovalni predpis, postopki, ukrepi,...)
 • Sistematičnost, jasnost sporočila
 • Nastop (komunikacija, stik s publiko, izražanje, govorica telesa)

V kolikor kandidat na pisnem delu ne dosega minimalnega števila točk, ne more opravljati  ustnega dela izpita.

Kandidatovo znanje in strokovno usposobljenost na pisnem in ustnem delu ocenjujejo trije člani izpitne komisije.

Ocenjevanje
Znanje in usposobljenost kandidatov izpitna komisija oceni po predpisanih strokovnih področjih z opisno oceno »uspešno« ali »neuspešno«, na ocenjevalnem listu, ki je priloga tega kataloga. Z oceno uspešno je ocenjen kandidat, ki  izkaže 50 % točk, s katerimi je ovrednoteno  znanje in usposobljenost.   

Za skupno oceno »uspešno«  mora biti kandidat pri vseh tematskih področjih ocenjen pozitivno v skladu z opisanimi merili,
skupno pa mora doseči  najmanj  60 % točk.

Kandidat, ki uspešno opravi preizkus znanja pridobi obvestilo o uspehu, ki ga izda izpitni odbor. Listina, ki jo udeleženec pridobi, je javno veljavna v skladu z zakonom.
Kandidat, ki preizkusa znanja ne opravi prejme obvestilo o neuspešno opravljenem preizkusu znanja.

Merila za preverjanje
S seminarsko nalogo se preverja poznavanje nalog in zadolžitev vodje obratovanja, poznavanje in uporaba obratovalnega predpisa, obvladovanje posameznih postopkov in ukrepov, ki so predmet seminarske naloge.

Na ustnem delu preizkusa znanja se preverja poznavanje mehanskega, elektrotehniškega dela žičniških naprav ter obratovanja, vzdrževanja in reševanja. Kandidat odgovarja na vprašanja, predvidena s Katalogom in obdelana v seminarski nalogi, dodatno pojasni ali obrazloži svoje predloge in odgovarja na dodatna vprašanja izpitne komisije.
 
Ustni preizkus ne sme trajati več kot od 30 minut na kandidata.

Kandidat se lahko na preizkus znanja prijavi večkrat, dokler ne dokaže usposobljenosti. Kandidat plača stroške preizkusa znanja v celoti ob vsaki prijavi.
Na preizkusu znanja se lahko vedno preverjajo vse vsebine, ki izhajajo iz pravilnika in so predmet tega izpitnega kataloga oziroma tematskih sklopov.


 • Tematski sklopi

VODJA OBRATOVANJA VLEČNICE

Kompetence po tematskih sklopih

(določene s Pravilnikom, ki jih mora izvajalec usposabljanja prenesti na udeleženca)

Naloge in vprašanja za ustno preverjanje

Pisno preverjanje

Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb

 • Evropska zakonodaja in standardizacija
 • Vrste in podsistemi žičniških naprav
 • Podsistemi in varnostni sklopi vlečnic, izrazje, pogon in zavore, napenjalne naprave, pogonska naprava, oprema proge, vlačila in pritrditev na vrv, vrvi in vrvne zveze, elektrotehnične naprave, reševalna oprema
 • Varnost žičniških naprav: varnost konstrukcije, varnostne zahteve za vse naprave, odgovornost osebja
 • Varnostna analiza in varnostno poročilo : vsebina varnostne analize, varnostni sklopi, temeljne zahteve za varnost varnostnih sklopov, povzročitelji nevarnosti
 • Skladnost varnostnih sklopov in podsistemov, organi za določanje skladnosti, znak skladnosti CE

 

 

Priloga – nabor izpitnih vprašanj.

 

Kandidat izdela seminarsko nalogo z naslovom:

NALOGE
VODJE OBRATOVANJA NA DOLOČENI ŽIČNIŠKI NAPRAVI.

 

Priloga – predloga za izdelavo seminarske naloge.

Obratovanje, vzdrževanje in reševanje

 •  Faze življenjske dobe žičniških naprav
 • Prevzemni pregledi
 • Obratovanje žičniške naprave : organiziranje obratovanja
 • Vzdrževanje žičniških naprav: splošno o vzdrževanju, redno vzdrževanje, pregledi, remonti, oprema za vzdrževanje, pregledi in popravila ter vzdrževanje vrvi, vzdrževanje električnih naprav
 • Pregledi in kontrole obratovanja : inšpekcijski nadzor, kontrole obratovanja, preizkušanje prižemne sile, pregledi z magnetno induktivno metodo
 • Reševanje: načrt reševanja, reševanje z žičniške naprave
 • Preprečevanje in gašenje požara, zaščita pred strelo

 

 

 

Priloga – nabor izpitnih vprašanj.

Nacionalna zakonodaja

 • Zakon o žičniških napravah za prevoz oseb, Zakon o varnosti na smučiščih
 • Koncesija in koncesijski akt
 • Obratovalni dokumenti: vsebina, priprava in izdelava načrta načina obratovanja v različnih pogojih, kadrovski načrt, izobraževanje strokovnih sodelavcev, reševanje, izvajanje ( seminarska naloga: izdelava obratovalnih dokumentov za konkretno žičniško napravo )
 • Strokovno tehnični pregled
 • Dovoljenje za obratovanje : Vloga in pomen, priprava vloge, postopek

 

 

Priloga – nabor izpitnih vprašanj.

Smučišče

 • Značilna vremenska stanja v gorskem svetu
 • Osnove nivologije: sneg, lastnosti snega, preobrazbe
 • Smučišče: sestavni deli, smučarske proge, težavnost, označevanje, zmogljivost in prepustnost, skladnost zmogljivosti žičniških naprav in smučarske infrastrukture
 • Urejanje smučarskih in tekaških prog, tehnični sneg in priprava prog, strojno urejanje
 • Varnostna in zaščitna oprema smučišč
 • Osvetljevanje smučišč
 • Snežni plazovi in zaščita pred njimi
 • Sistemi za kontrolo vozovnic
 • Vzdrževanje cest in parkirišč smučišča

 

Varstvo pri delu in požarna varnost

Požarna varnost

 • Pravna ureditev varstva pred požarom
 • Osnove gorenja in gašenja
 • Vrste, tipi in vzroki za požare
 • Ravnanje ob požaru, gašenje in sredstva za gašenje
 • Požarni načrt in požarni red
 • Požarna ogroženost
 • Aktivna požarna zaščita
 • Upoštevanje požarno varstvenih ukrepov pri investicijskih in vzdrževalnih delih

Varnost in zdravje pri delu

 • Pravna ureditev varnosti in zdravja pri delu
 • Izjava o varnosti z oceno tveganja
 • Varnost in zdravje pri uporabi delovne opreme z osebnimi zaščitnimi sredstvi
 • Varnost in zdravje v delovnem okolju - ekologija
 • Varno obratovanje, vzdrževanje in odpravljanje napak na žičniških napravah s pregledom nevarnosti in tveganj
 • Strokovna oseba za varnost in zdravje pri delu
 • Organiziranje dela na skupnih deloviščih
 • Usposabljanje delavcev iz varnosti in zdravja pri delu, zdravniški pregledi
 • Varnost in zdravje pri delu z električnim tokom
 • Ravnanje ob morebitnih poškodbah pri delu s prijavo
 • Postopki in upoštevanje varnostnih navodil pri reševanju ljudi ob nezgodah

 

 

 

 

 

VODJA OBRATOVANJA KROŽNE ŽIČNICE

Kompetence po tematskih sklopih

(določene s Pravilnikom, ki jih mora izvajalec usposabljanja prenesti na udeleženca)

Naloge in vprašanja za ustno preverjanje

Pisno preverjanje

Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb

 • Evropska zakonodaja in standardizacija
 • Vrste in podsistemi žičniških naprav
 • Podsistemi in varnostni sklopi vlečnic, izrazje, pogon in zavore, napenjalne naprave, pogonska naprava, oprema proge, vlačila in pritrditev na vrv, vrvi in vrvne zveze, elektrotehnične naprave, reševalna oprema
 • Varnost žičniških naprav: varnost konstrukcije, varnostne zahteve za vse naprave, odgovornost osebja
 • Varnostna analiza in varnostno poročilo : vsebina varnostne analize,, varnostni sklopi, temeljne zahteve za varnost varnostnih sklopov, povzročitelji nevarnosti
 • Skladnost varnostnih sklopov in podsistemov, organi za določanje skladnosti, znak skladnosti CE

 

 

Priloga – nabor izpitnih vprašanj.

 

Kandidat izdela seminarsko nalogo z naslovom:

NALOGE
VODJE OBRATOVANJA NA DOLOČENI ŽIČNIŠKI NAPRAVI.

 

Priloga – predloga za izdelavo seminarske naloge.

Obratovanje, vzdrževanje in reševanje

 • Faze življenjske dobe žičniških naprav
 • Prevzemni pregledi
 • Obratovanje žičniške naprave : organiziranje obratovanja
 • Vzdrževanje žičniških naprav: splošno o vzdrževanju, redno vzdrževanje, pregledi, remonti, oprema za vzdrževanje, pregledi in popravila ter vzdrževanje vrvi, vzdrževanje električnih naprav
 • Pregledi in kontrole obratovanja : inšpekcijski nadzor, kontrole obratovanja, preizkušanje prižemne sile, pregledi z magnetno induktivno metodo
 • Reševanje: načrt reševanja, reševanje z žičniške naprave
 • Preprečevanje in gašenje požara, zaščita pred strelo

 

 

 

Priloga – nabor izpitnih vprašanj.

Nacionalna zakonodaja

 • Zakon o žičniških napravah za prevoz oseb, Zakon o varnosti na smučiščih
 • Koncesija in koncesijski akt
 • Obratovalni dokumenti: vsebina, priprava in izdelava načrta načina obratovanja v različnih pogojih, kadrovski načrt, izobraževanje strokovnih sodelavcev, reševanje, izvajanje ( seminarska naloga: izdelava obratovalnih dokumentov za konkretno žičniško napravo )
 • Strokovno tehnični pregled
 • Dovoljenje za obratovanje : Vloga in pomen, priprava vloge, postopek

 

 

Priloga – nabor izpitnih vprašanj.

Smučišče

 • Značilna vremenska stanja v gorskem svetu
 • Osnove nivologije: sneg, lastnosti snega, preobrazbe
 • Smučišče: sestavni deli, smučarske proge, težavnost, označevanje, zmogljivost in prepustnost, skladnost zmogljivosti žičniških naprav in smučarske infrastrukture
 • Urejanje smučarskih in tekaških prog, tehnični sneg in priprava prog, strojno urejanje
 • Varnostna in zaščitna oprema smučišč
 • Osvetljevanje smučišč
 • Snežni plazovi in zaščita pred njimi
 • Sistemi za kontrolo vozovnic
 • Vzdrževanje cest in parkirišč smučišča

 

Varstvo pri delu in požarna varnost

Požarna varnost

 • Pravna ureditev varstva pred požarom
 • Osnove gorenja in gašenja
 • Vrste, tipi in vzroki za požare
 • Ravnanje ob požaru, gašenje in sredstva za gašenje
 • Požarni načrt in požarni red
 • Požarna ogroženost
 • Aktivna požarna zaščita
 • Upoštevanje požarno varstvenih ukrepov pri investicijskih in vzdrževalnih delih

Varnost in zdravje pri delu

 • Pravna ureditev varnosti in zdravja pri delu
 • Izjava o varnosti z oceno tveganja
 • Varnost in zdravje pri uporabi delovne opreme z osebnimi zaščitnimi sredstvi
 • Varnost in zdravje v delovnem okolju - ekologija
 • Varno obratovanje, vzdrževanje in odpravljanje napak na žičniških napravah s pregledom nevarnosti in tveganj
 • Strokovna oseba za varnost in zdravje pri delu
 • Organiziranje dela na skupnih deloviščih
 • Usposabljanje delavcev iz varnosti in zdravja pri delu, zdravniški pregledi
 • Varnost in zdravje pri delu z električnim tokom
 • Ravnanje ob morebitnih poškodbah pri delu s prijavo

Postopki in upoštevanje varnostnih navodil pri reševanju ljudi ob nezgodah

 

 

 

 

 

VODJA OBRATOVANJA NIHALNE ŽIČNICE

Kompetence po tematskih sklopih
(določene s Pravilnikom, ki jih mora izvajalec usposabljanja prenesti na udeleženca)

Naloge in vprašanja za ustno preverjanje

Pisno preverjanje

Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb

 • Evropska zakonodaja in standardizacija
 • Vrste in podsistemi žičniških naprav
 • Podsistemi in varnostni sklopi vlečnic, izrazje, pogon in zavore, napenjalne naprave, pogonska naprava, oprema proge, vlačila in pritrditev na vrv, vrvi in vrvne zveze, elektrotehnične naprave, reševalna oprema
 • Varnost žičniških naprav: varnost konstrukcije, varnostne zahteve za vse naprave, odgovornost osebja
 • Varnostna analiza in varnostno poročilo : vsebina varnostne analize,, varnostni sklopi, temeljne zahteve za varnost varnostnih sklopov, povzročitelji nevarnosti
 • Skladnost varnostnih sklopov in podsistemov, organi za določanje skladnosti, znak skladnosti CE

 

 

Kandidat odgovarja na vprašanja izpitne komisije.

 

Kandidat izdela seminarsko nalogo z naslovom:

NALOGE
VODJE OBRATOVANJA NA DOLOČENI ŽIČNIŠKI NAPRAVI.

 

Priloga – predloga za izdelavo seminarske naloge.

 Obratovanje, vzdrževanje in reševanje

 • Faze življenjske dobe žičniških naprav
 • Prevzemni pregledi
 • Obratovanje žičniške naprave : organiziranje obratovanja
 • Vzdrževanje žičniških naprav: splošno o vzdrževanju, redno vzdrževanje, pregledi, remonti, oprema za vzdrževanje, pregledi in popravila ter vzdrževanje vrvi, vzdrževanje električnih naprav
 • Pregledi in kontrole obratovanja : inšpekcijski nadzor, kontrole obratovanja, preizkušanje prižemne sile, pregledi z magnetno induktivno metodo
 • Reševanje: načrt reševanja, reševanje z žičniške naprave
 • Preprečevanje in gašenje požara, zaščita pred strelo

 

 

 

Nacionalna zakonodaja

 • Zakon o žičniških napravah za prevoz oseb, Zakon o varnosti na smučiščih
 • Koncesija in koncesijski akt
 • Obratovalni dokumenti: vsebina, priprava in izdelava načrta načina obratovanja v različnih pogojih, kadrovski načrt, izobraževanje strokovnih sodelavcev, reševanje, izvajanje ( seminarska naloga: izdelava obratovalnih dokumentov za konkretno žičniško napravo )
 • Strokovno tehnični pregled
 • Dovoljenje za obratovanje : Vloga in pomen, priprava vloge, postopek

 

 

Smučišče

 • Značilna vremenska stanja v gorskem svetu
 • Osnove nivologije: sneg, lastnosti snega, preobrazbe
 • Smučišče: sestavni deli, smučarske proge, težavnost, označevanje, zmogljivost in prepustnost, skladnost zmogljivosti žičniških naprav in smučarske infrastrukture
 • Urejanje smučarskih in tekaških prog, tehnični sneg in priprava prog, strojno urejanje
 • Varnostna in zaščitna oprema smučišč
 • Osvetljevanje smučišč
 • Snežni plazovi in zaščita pred njimi
 • Sistemi za kontrolo vozovnic
 • Vzdrževanje cest in parkirišč smučišča

 

Varstvo pri delu in požarna varnost

Požarna varnost

 • Pravna ureditev varstva pred požarom
 • Osnove gorenja in gašenja
 • Vrste, tipi in vzroki za požare
 • Ravnanje ob požaru, gašenje in sredstva za gašenje
 • Požarni načrt in požarni red
 • Požarna ogroženost
 • Aktivna požarna zaščita
 • Upoštevanje požarno varstvenih ukrepov pri investicijskih in vzdrževalnih delih

Varnost in zdravje pri delu

 • Pravna ureditev varnosti in zdravja pri delu
 • Izjava o varnosti z oceno tveganja
 • Varnost in zdravje pri uporabi delovne opreme z osebnimi zaščitnimi sredstvi
 • Varnost in zdravje v delovnem okolju - ekologija
 • Varno obratovanje, vzdrževanje in odpravljanje napak na žičniških napravah s pregledom nevarnosti in tveganj
 • Strokovna oseba za varnost in zdravje pri delu
 • Organiziranje dela na skupnih deloviščih
 • Usposabljanje delavcev iz varnosti in zdravja pri delu, zdravniški pregledi
 • Varnost in zdravje pri delu z električnim tokom
 • Ravnanje ob morebitnih poškodbah pri delu s prijavo

Postopki in upoštevanje varnostnih navodil pri reševanju ljudi ob nezgodah

 

 

 

.

 

 

 

 • Okvirni seznam literature za preizkus

Uporablja se:

 • obratovalni predpis,
 • pravila, ki veljajo za obratovanje in osebje žičniške naprave (Zakon o žičniških napravah za prevoz oseb s podzakonskimi akti )
 • gradivo, ki ga za kandidate pripravijo izvajalci usposabljanja pri GZS ZGC,
 • zakonodaja, ki ureja varnost in zdravje pri delu
 • zakonodaja, ki ureja varnost pred požarom.

 

Priloge

 

Izpitni katalog je potrdil Izpitni odbor za preizkus strokovne usposobljenosti osebja za obratovanje žičniških naprav, dne ---------

Mentor za usposabljanje voznikov in strojnikov žičniških naprav

STANDARD STROKOVNE KVALIFIKACIJE IN IZPITNI KATALOG

STROKOVNA KVALIFIKACIJA
 
Mentor za usposabljanje voznikov in strojnikov žičniških naprav


1. Ime in koda strokovne kvalifikacije
Mentor/ica za praktično usposabljanje voznikov in strojnikov žičniških naprav (vlečnice, krožne žičnice  in nihalne žičnice in vzpenjače).

2. Raven zahtevnosti
Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK) 5
Evropsko ogrodje kvalifikacij (EOK) 6

3. Pogoji za pristop k certificiranju
strokovne kvalifikacije lahko pridobijo kandidati, ki imajo veljavno potrdilo o opravljenem preizkusu znanja za:

 • vodjo obratovanja krožne žičnice oziroma namestnika vodje obratovanja krožne žičnice 5 let delovnih izkušenj v žičničarstvu in 2 leti delovnih izkušenj kot vodja obratovanja oziroma namestnik vodje obratovanja  na krožni žičnici   ali
 • vodjo obratovanja nihalne žičnice in vzpenjače oziroma namestnika vodje obratovanja  nihalne žičnice in vzpenjače, 5 let delovnih izkušenj v žičničarstvu in 2 leti delovnih izkušenj kot vodja obratovanja oziroma namestnik vodje obratovanja  na nihalni žičnici  ali vzpenjači

in

 • priporočilo upravljalca smučišča.

4. Načini certificiranja  strokovne kvalifikacije

4.1. Potrjevanje

Vlogi za pridobitev strokovne kvalifikacije  kandidati predložijo dokazila o izpolnjevanju pogojev za pristop k certificiranju (točka 3.) ter dodatno dokazilo:

 • o opravljenem pedagoško andragoškem usposabljanju v skladu z javno veljavnim programom usposabljanje za mentorje objavljenim na spletnih straneh Filozofske fakultete ali Centra RS za poklicno izobraževanje ali
 • o opravljenem mojstrskem, delovodskem ali poslovodskem izpitu

V primeru, da kandidat v celoti izpolnjuje pogoje za pristop k certificiranju, mu izpitna komisija prizna vsebine kataloga in podeli strokovno kvalifikacijo za mentorja/co za praktično usposabljanje voznikov in strojnikov žičniških naprav.
Če kandidat ne izpolnjuje dodatnega pogoja iz prvega odstavka tega člena, ga komisija napoti na izpit.  

4.2. Izpit
Izpit se opravlja pred izpitno komisijo v skladu s Pravilnikom o certificiranju strokovnih kvalifikacij (ZRZ, Ljubljana).

4.2.1. Načini izvedbe izpita
Kandidat izdela pisno učno pripravo za izvedbo nastopa s svojega poklicnega področja v treh izvodih in jo ob pričetku izpita predložiti izpitni komisiji. Priprava mora vsebovati vse elemente metodično didaktične in vsebinske priprave. Brez pisne priprave kandidat ne more pristopiti k opravljanju pedagoško andragoškega nastopa.
Kandidati naj v svojo učno pripravo vključijo konkretne učne cilje, ki jih želijo doseči z delovno nalogo, opredelijo časovno in v nekaj stavkih napišejo konkretna navodila za pisanje dnevnika!  V pisni pripravi se od kandidata pričakuje originalen in ustvarjalen pristop, prav tako je zaželeno tudi slikovno gradivo kot sestavni del pisne učne priprave.

Na izbrani nalogi z ustnim zagovorom se preverjajo metodično didaktične in strokovno teoretična znanja kandidata.
 
4.2.2. Merila za ocenjevanje
Merila, ki jih je potrebno upoštevati:
-           obvlada temelje za zdravo in varno delo,
-           obvlada načrtovanje praktičnega usposabljanja,
-           upošteva predpise pri opravljanju dela voznikov in strojnikov žičniških naprav.

Izločilna merila:
-           nepoznavanje predpisov pri opravljanju dela voznikov in strojnikov žičniških naprav,     

4.2.3. Kriteriji ocenjevanja:


Področje ocenjevanja

Delež  (%)

Poznavanje področja dela

25

Strokovnost učne priprave

15

Izvedba predstavitve

30

Ustni zagovor

30

5. Materialni pogoji za certificiranje strokovne kvalifikacije

 • primeren prostor za izvajanje certificiranja,
 • didaktični pripomočki (učilnica AV pripomočki).

Kandidat je uspešen, če pri vsakem področju doseže vsaj 80% uspešnost.

6. Kadrovski pogoji za certificiranje strokovne kvalifikacije
Izpitno komisijo sestavljata dva člana, ki sta strokovnjaka s področja upravljanja žičniških naprav in sta imenovana s strani Združenja slovenskih žičničarjev, ter en član z univerzitetno izobrazbo in delovnimi izkušnjami s področja pedagoško andragoškega izobraževanja.

7. Veljavnost izdanih certifikatov
Certifikat je veljaven 5 let od izdaje s pogojem, da se  mentor udeležuje  letnih seminarjev za mentorje  za usposabljanje voznikov in strojnikov žičniških naprav, ki jih  organizira Združenje slovenskih žičničarjev. Minimalna obvezna prisotnost na seminarjih je vsako drugo leto, izostanek v dveh zaporednih letih ni dovoljen.

8. Standard strokovne kvalifikacije in izpitne naloge
8.1. Kompetence:

 • povezuje dejavnike uspešnega  usposabljanja 
 • pripravi načrt, organizira in izvede usposabljanje
 • spremlja in vrednoti izvedbo usposabljanja

8.2. Standard znanj in spretnosti ter izpitne naloge


Kompetence               

Znanja in spretnosti

Naloge za preverjanje

Povezuje dejavnike uspešnega  usposabljanja

 • Razlikuje med različnimi dejavniki uspešnega učenja
 • Pozna strukturo in delovanje človekove osebnosti
 • Pozna vlogo in lik mentorja
 • Pozna in razume psihološke osnove skupinskega dela (oblikovanje in vodenje skupine, ustvarjalno skupinsko delo)
 • Pozna spretnosti uspešne komunikacije, ki motivira udeležence izobraževanja, da dejavno sodelujejo v skupini
 • Razume pomen dobrih komunikacijskih odnosov v skupini in organizaciji
 • Predstavi ovire, ki se pojavljajo v medosebnih odnosih z udeleženci usposabljanja
 • Predstavi ukrepe za  odpravljanje ovir
 • Predstavi uporabno vrednost  različnih orodij prepričljivega komuniciranja (poslušanje, vprašanja, argumentiranje …)
 • Pojasni pomen kakovostne povratne informacije
 • Predstavi analizo in vrednoti možne vzroke za nastanek konfliktov
 • Predstavi ukrepe ustreznega odziva v  primeru ugotovitve problema ali konflikta v delovni skupini

Pripravi načrt, organizira in izvede usposabljanje

 • Pozna  vsebine in cilje programov usposabljanja za  voznika in strojnika žičniških naprav
 • Pripravi načrt in izvede praktično usposabljanje Organizira, spremlja ter vrednoti delo voznika in strojnika žičniških naprav
 • Pozna didaktična načela po katerih naj se ravna pri načrtovanju, pripravi in izvajanju usposabljanja
 • Pozna različne učne metode in učne oblike kot načine za doseganje ciljev
 • Pozna pomen priprave mentorja na izvajanje usposabljanja
 • Razume pomen ergonomskih kriterijev (študij dela) za zdravo in varno delo
 • Upošteva   ukrepe za varno in zdravo opravljanje dela voznika in strojnika žičniških naprav
 • Uporablja različne pristope motiviranja za učenje in  delo
 • Upošteva individualne posebnosti in potrebe udeležencev usposabljanja
 • Zaveda se pomena razvijanja vztrajnosti, natančnosti, kreativnosti udeležencev pri usposabljanju
 • Predstavi vsebine in cilje programov usposabljanja za  voznika in strojnika žičniških naprav
 • Predstavi načrt izvedbe usposabljanja
 • Predstavi didaktična načela pri načrtovanju, pripravi in izvajanju usposabljanja
 • Utemelji učne metode in učne oblike kot načine za doseganje ciljev
 • Predstavi pripravo mentorja na izvajanje usposabljanja
 • Predstavi ukrepe za motivacijo udeležencev na   usposabljanju
 • Predstavi ukrepe za varno in zdravo opravljanje dela voznika in strojnika žičniških naprav

 

Spremlja in vrednoti izvedbo usposabljanja

 • Spozna pravilno izvajanje postopkov vrednotenja (spremljanje, preverjanje, ocenjevanje)
 • Pozna dejavnike, ki vplivajo na uspešnost učenja na  usposabljanju,
 • Pozna pomen spremljanja, dajanja povratnih informacij  in vrednotenja učnih rezultatov dela voznika in strojnika žičniških naprav na usposabljanju
 • Pozna pomen vrednotenja (evalvacije) učnih dosežkov
 • Pozna naloge in  razume vlogo mentorja za uspešno in učinkovito učenje v realnem delovnem okolju,
 • Pozna kriterije in metodologijo za vrednotenje dosežkov na  usposabljanju
 • Pozna izvedbo evalvacije usposabljanja
 • Pozna in upošteva dokumentacijo udeležencev na usposabljanju
 • Organizira, spremlja ter vrednoti delo voznika in strojnika žičniških naprav
 • Pozna načine za spodbujanje udeležencev pri načrtovanju in doseganju ter vrednotenju lastnih ciljev
 • Razume vpliv sistemskih in nesistemskih dejavnikov na ocenjevanje
 • Pozna kriterije za vrednotenje usposabljanja
 • Predstavi postopke vrednotenja (spremljanje, preverjanje, ocenjevanje) usposabljanja
 • Predstavi dokumentacijo udeležencev na usposabljanju
 • Predstavi kriterije za vrednotenje usposabljanja
 • Pregleduje dnevnike kandidatov

 


9. Literatura in strokovno gradivo za pripravo na izpit

 • Vsebine programov usposabljanja za strojnika vlečnice
 • Vsebine programov usposabljanja za strojnika krožne žičnice
 • Vsebine programov usposabljanja za strojnika nihalne žičnice in vzpenjače
 • Priročnik za usposabljanje izobraževalcev (mentorjev, inštruktorjev, trenerjev, ---)

10. Strokovnjaki in organizacije, ki so sodelovali pri pripravi standarda strokovne kvalifikacije in izpitnega kataloga
-     Gorazd Bedrač, Združenje slovenskih žičničarjev  

 • Prof.dr. Drago Sever, UM, Fakulteta za gradbeništvo
 • Danilo Brecelj, Združenje slovenskih žičničarjev,
 • Ernest Kovač, SC Golte in Združenje slovenskih žičničarjev  
 • Janez Dekleva, Združenje za razvoj znanja
 • Bojana Sever, Združenje za razvoj znanja

11. Pravne podlage za pripravo standarda strokovne kvalifikacije in izpitnega kataloga
-     Pravilnik o certificiranju strokovnih kvalifikacij ZRZ.

12. Revizija standarda strokovne kvalifikacije in izpitnega kataloga

 • Revizija standarda strokovne kvalifikacije in kataloga preverjanja za Mentorja/ico za praktično usposabljanje voznikov in strojnikov žičniških naprav se opravi v petih letih po potrditvi na Upravnem odboru Združenja slovenskih žičničarjev in IO Združenja za razvoj znanja.

13. Potrditev standarda strokovne kvalifikacije in izpitnega kataloga

 • Združenje slovenskih žičničarjev in Združenje za razvoj znanja Slovenije je standard strokovne kvalifikacije in katalog preverjanja za Mentorja/ico za praktično usposabljanje voznikov in strojnikov žičniških naprav), sta  potrdila  UO - Združenja slovenskih žičničarjev   in IO Združenja za razvoj znanja.

Katalog za preizkus znanja posebna strokovna dela z vrvmi

 


Na podlagi Pravilnika o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav (Ur. l. RS št. 111/06, 29/07, 13/08, 7/09, 109/13 in 56/16, 47/17, 62/19), Zbornica Gorskih Centrov, pooblaščena za izvajanje izpitov za »Posebnih strokovnih del z vrvmi«, predlaga pristojnemu izpitnemu odboru v potrditev

 

IZPITNI KATALOG ZA PREIZKUS ZNANJA

»POSEBNA STROKOVNA DELA Z VRVMI «

 

1.       Ime kataloga:

POSEBNA DELA Z VRVMI - Zalivanje vrvnih konusov

 

2.       Vstopni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti usposobljenost za POSEBNA DELA Z VRVMI

-  srednja poklicna šola tehnične smeri ali

-  druga srednja poklicna šola in 3 leta delovnih izkušenj pri obratovanju ali vzdrževanju ŽN

3.       Oblike, kriteriji, načini in merila ocenjevanja

Oblika

Na preizkusu znanja se preverjajo vsebine, ki zajemajo tematske sklope v skladu s Pravilnikom in zalivanje vrvnih konusov po Standardu SIST EN 12927-2019 Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb

Preizkus znanja  obsega pisni in praktični del.

Na pisnem delu se preverja strokovno-teoretično znanje v konkretnih okoliščinah oz. v praksi.

Kandidat pripravi seminarsko nalogo, ki mora biti izdelana v obliki opomnika za izvedbo posebnih del z vrvmi. Izhodišča za izdelavo so zahteve iz standardizacije in predpisov. Seminarska naloga je tudi pisna podlaga preizkusa znanja pred komisijo. Kandidat posreduje izpitni komisiji seminarsko nalogo na dan praktičnega dela preverjanja usposobljenosti.

Na praktičnem delu, kjer kandidat samostojno odgovarja na vprašanja izpitne komisije, se preverja tudi povezovanje strokovno-teoretičnega in praktičnega znanja ter usposobljenost za opravljanje nalog.

Preizkus znanja se izvede individualno.

Kriteriji ocenjevanja:

 

št vpr.

MOŽNO ŠT. TOČK

na posameznem delu

Izvedene operacije

Pisni del: Seminarska naloga

 

/

50

25 %

Naloge izvajalca posebnih del z vrvmi pred, med in po zalitju (40 % točk)

 

20

 

Opis postopkov in utemeljitev izbora konkretnega postopka (60 % točk)

 

30

 

Praktični prikaz

 

 

50

 

Izvedba tehnološkega postopka

5

20

Pravilnih min 3

Prikaz in utemeljitev izvedenega postopka zalivanja

3

15

Pravilna min 2

Postopki po končanem zalitju:

- kontrola konusa

- priprava dokumentacije

3

15

Pravilna min 2

Skupna ocena:

 

Opravi/ni opravil

Opravil, če konus ustreza tehničnim zahtevam

 

Na ustnem preizkusa znanja se ocenjuje tudi:

-       Celovitost (predpisi, standardi: postopki, ukrepi)

-       Pravilnost postopka

Znanje in strokovno usposobljenost  pri obeh delih preverjanja usposobljenosti kandidata ocenjujeta  dva člana izpitne komisije, ki sta imenovanja iz vrst strokovnjakov za vzdrževanje in  obratovanje žičniških naprav oziroma strokovnjakov za dela z vrvmi.  Tretji član komisije skrbi za vodenje zapisnikov o preizkusu znanja.

Ocenjevanje

Znanje in usposobljenost kandidatov izpitna komisija oceni po predpisanih strokovnih področjih z opisno oceno »uspešno« ali »neuspešno«, na ocenjevalnem listu, ki je priloga tega kataloga. Z oceno uspešno je ocenjen kandidat, ki  izkaže 50 % točk pri pripravi seminarske naloge in zalije konus v skladu s tehničnimi zahtevami.

Za končno oceno mora kandidat izkazati razumevanje strokovno teoretičnega znanja (odgovoriti na vprašanja izpitne komisije po kriterijih ocenjevanj) in tehnično ustrezno narediti izdelek.

Kandidat, ki uspešno opravi preizkus znanja pridobi obvestilo o uspehu za vrsto posebnih del z vrvmi, za katerega se je usposabljal.

Merila za preverjanje

Upoštevanje Standarda SIST EN 12927-4:2019 Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb

Praktični preizkus ne sme trajati več kot od 180 minut na kandidata.

Kandidat se lahko na preizkus znanja prijavi večkrat, dokler ne dokaže usposobljenosti. Kandidat plača stroške preizkusa znanja v celoti ob vsaki prijavi.

Na preizkusu znanja se lahko vedno preverjajo vse vsebine, ki izhajajo iz Pravilnika in so predmet tega izpitnega kataloga oziroma tematskih sklopov.

 

 

 1. Tematski sklopi

 

Kompetence po tematskih sklopih

 

(določene s Pravilnikom, ki jih mora izvajalec usposabljanja prenesti na udeleženca)

 

Naloge in vprašanja za preverjanje

 

(Prikazi usposobljenosti, pojasnila, utemeljitve ukrepov …)

 

Teme seminarskih nalog in vprašanja za ustni del (primeri)

 

· Osnove: osnovne fizikalne veličine, fizikalne enote, trenje

 

· Statika in trdnost: mehanizem prenosa sil v vrvnem zalitju, obremenitve vrvnega zalitja

 

· Uporaba vrvnih zalitij

 

· Vrvi: vrste vrvi, konstrukcijske značilnosti vrvi

 

· Osnove tehnike litja, livarske napake

 

· Zalivna kovina: kemijska sestava, lastnosti, staranje materiala

 

· Korozija in protikorozijska zaščita

 

· Izdelava vrvnega zalitja: pogoji za izdelavo, metode meritev temperature litine, priprava vrvi pred zalivanjem, potrebno orodje, postopek izdelave vrvnega zalitja (teoretično, praktično)

 

· Kontrolne metode izdelave vrvnega zalitja

 

1 Kateri evropski standard določa zahteve za izdelavo konusnega zalitja koncev vrvi ?

 

2 Kakšne lastnosti mora imeti zalivana kovina, kateri dokument dokazuje njene lastnosti ?

 

3 Kakšna je dovoljena časovna doba uporabe konusnega zalitja ?

 

4 Ali je dovoljena večkratna uporaba zalivne kovine ?

 

5 Opiši postopek izdelave vrvnega konusnega zalitja

 

6 Kakšna je največja dovoljena temperatura zalivne kovine, kako se jo meri ?

 

7 Kakšna mora biti temperatura cinkove kopeli ?

 

8 S čim je potrebno opremiti izvedene konusne spoje za kontrolo izvleka vrvi ?

 

9 Katere so nedovoljene napake na konusnem zalitju ?

 

10 Kako se dokazuje ustreznost izvedenega konusnega zalitja?

 

 

 

Tehnološki postopki za zalivanje vrvnih konusov

5.       Okvirni seznam literature za preizkus

Pravilnik o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav,   Standard SIST EN 12927-4:2019 Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb

 

DELOVNA SKUPINA ZA PIPRAVO KATALOGA

 1. Marko Grebenc
 2. Janez Uršič

KOORDINACIJA  ZA PIPRAVO KATALOGA

 1. Ernest Kovač

Izpitni katalog je potrdil Izpitni odbor za preizkus strokovne usposobljenosti osebja za obratovanje žičniških naprav, dne …………………………...