Novice


Javni razpis za pomoč podjetjem pri ponovnem zagonu dejavnosti po odpravi omejitev, vezanih na Covid-19

 

Vprašanja in odgovori

https://www.spiritslovenia.si/resources-new/vsebine/SPIRIT/GradnikiStrani/92/Vprasanja_in_odgovori_12.4.2022.pdf

https://www.spiritslovenia.si/resources-new/vsebine/SPIRIT/Razpisi/385/JR%20JRTK_COVID.pdf

 

Ciljne skupine / upravičeni prijavitelji

Do sredstev po tem javnem razpisu so upravičena mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (ustanovljeni po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS 158/20 – ZIntPK-C in 18/21; v nadaljevanju: ZGD-1) ali Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09– uradno prečiščeno besedilo in 121/21; v nadaljevanju; ZZad) oz. opravljajo dejavnost v katerikoli izmed pravnoorganizacijskih oblik po ZGD-1 ali ZZad), ki so imela na dan 31. 7. 2021 v podatkovni bazi AJPES kot svojo glavno dejavnost registrirano eno izmed naslednjih SKD dejavnosti (v nadaljevanju: upravičene dejavnosti):

 • I55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
 • I56.300 Strežba pijač
 • N79.110 Dejavnost potovalnih agencij
 • N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
 • N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
 • N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
 • R90.010 Umetniško uprizarjanje
 • R90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje

Prijavitelji po tem javnem razpisu so:

 • poslovni subjekti, opredeljeni v 3. točki javnega razpisa, katerih finančni podatki o poslovanju so javno objavljeni in dostopni v podatkovni bazi AJPES za leti 2019 in 2020. Pri tej skupini prijaviteljev preverjanje pogojev oz. ocenjevanje po merilih po tem javnem razpisu temelji na podatkih iz baze AJPES.
 • poslovni subjekti, opredeljeni v 3. točki javnega razpisa, katerih finančni podatki o poslovanju niso objavljeni in dostopni v podatkovni bazi AJPES za leti 2019 in 2020. V to skupino sodijo subjekti, ki jim FURS davek odmerja na osnovi prijavljenih prihodkov za leto 2019 in 2020.

Več o pogojih najdete tukaj.

Okvirna višina sredstev

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je  9.980.000,00 EUR.

Rok za prijavo

Skrajni rok za oddajo vlog je 22. 4. 2022.

Vloga se bo štela za pravočasno, če bo oddana na naslov SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova 60, 1000 Ljubljana:

 • po pošti: priporočeno, razviden mora biti poštni žig oddaje najkasneje na zadnji dan oddaje vlog ob 23.59 uri
 • osebno: do roka za oddajo vlog v glavni pisarni agencije; osebno oddane vloge agencija sprejema v času uradnih ur med 9:00 in 13:00.

 

 

Fotogalerija