Novice


Sofinanciranje vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za poletno sezono 2022

 

Do sofinanciranja je upravičen upravljavec žičniške naprave (v nadaljnjem besedilu: upravljavec) za žičniške naprave, ki javno obratujejo in omogočajo uporabo uporabnikom na pregleden in nediskriminatoren način, ob pogoju, da:
- ima za žičniško napravo veljavno dovoljenje za obratovanje najmanj za obdobje od 16. maja 2022 do 30. septembra 2022,
- z žičniško napravo, s katero se prevoz opravlja v zaprtih kabinah, v poletni sezoni obratuje najmanj 40 dni oziroma s sedežnico ali vlečnico najmanj 24 dni,
- prihodki od prodanih vozovnic ne pokrivajo stroškov, nastalih v zvezi z obratovanjem in vzdrževanjem žičniške naprave,
pri čemer so dodatni pogoji za upravičence do sofinanciranja kot tudi pravila dodelitve pomoči podrobneje določeni v Pravilniku o sofinanciranju vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 96/21) in zadevnem javnem pozivu.

Do izplačila sredstev je upravičen upravljavec, ki v 30 dneh po objavi javnega poziva poda vlogo za sofinanciranje in do 25. oktobra 2022 predloži zahtevek za izplačilo nepovratnih sredstev z dokazili o nastalih stroških po oddaji vloge (Upravljavec, ki uveljavlja pravico do dodelitve finančne pomoči mora Ministrstvu za infrastrukturo predložiti vlogo kot tudi zahtevek)

Pravna podlaga:

  • Zakon o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03, 56/13, 33/14 in 200/20), http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3259
  • Pravilnik o sofinanciranju vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 96/21), http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14277

Fotogalerija