Novice


Javni poziv za sofinanciranje vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za zimsko sezono 2023/2024


Upravičenci do sredstev javnega poziva

Do sofinanciranja je upravičen upravljavec žičniške naprave za žičniške naprave, če:

  • javno obratujejo in omogočajo uporabo uporabnikom na pregleden in nediskriminatoren način,
  • imajo veljavno dovoljenje za obratovanje najmanj za obdobje od 15. decembra 2023 do 15. aprila 2024,
  • prihodki od prodanih vozovnic ne pokrivajo stroškov, nastalih v zvezi z obratovanjem in vzdrževanjem žičniške naprave,
  • do izdaje odločbe odda podatke o prevozih na žičniških napravah skladno s 3. členom Pravilnika o evidencah žičniških naprav za prevoz oseb in subjektih, ki vplivajo na varnost obratovanja (Uradni list RS, št. 86/21).

Dodatne pogoje in merila, vezane na način sofinanciranja, podrobneje določata Pravilnik o sofinanciranju vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 96/21 in 133/22) in javni poziv.

Način sofinanciranja je odvisen od razvrstitve pripadajočega smučišča glede na velikost, ki jo izkazuje dovoljenje za obratovanje smučišča, katerih evidenco vodi Ministrstvo za infrastrukturo. Upravljavci žičniških naprav s pripadajočim majhnim smučiščem so upravičeni do sofinanciranja v skladu z Uredbo 1407/2013/EU po pravilu de minimis, upravljavci žičniških naprav s pripadajočim ostalim smučiščem pa v skladu z Uredbo 651/2014/EU po pravilu GBER – splošna skupinska izjema (ang. general block exemption regulation). Upravljavci žičniških naprav brez pripadajočega smučišča (npr. žičniške naprave ob smučarskih skakalnicah idr.) ob prijavi na javni poziv oziroma ob oddaji vloge sami izberejo način sofinanciranja.

Rok za oddajo vloge

Upravljavec lahko poda vlogo v 30 dneh po objavi javnega poziva na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo, najkasneje do 31. oktobra 2023.

Upravljavec, ki je v 30 dneh po objavi javnega poziva podal vlogo za sofinanciranje v skladu z Uredbo 651/2014/EU po pravilu GBER, mora Ministrstvu za infrastrukturo do 25. maja 2024 predložiti še zahtevek za izplačilo nepovratnih sredstev z dokazili o nastalih stroških, in sicer za čas od oddaje vloge do 30. aprila 2024.

Upravljavcu, ki mu bodo finančna sredstva dodeljena v skladu z Uredbo 1407/2013/EU po pravilu de minimis, zahtevka z dokazili ni potrebno predložiti, mora pa najkasneje do 30. aprila 2024 obvestiti ministrstvo, v kolikor ne izpolnjuje pogoja, da prihodki od prodanih vozovnic ne pokrivajo stroškov, nastalih v zvezi z obratovanjem in vzdrževanjem žičniške naprave, sicer bo ob izdaji odločbe upoštevano, da upravljavec ta pogoj izpolnjuje.

Zaradi varovanja osebnih podatkov je potrebno dokazila o upravičenih stroških, ki se nanašajo na osebne podatke (plačilne liste, obračunske liste ipd.), posredovati ministrstvu v zaprti ovojnici s pripisom »OSEBNO ga. Mateja Habe«, s priloženo izjavo vlagatelja/prijavitelja/upravičenca o seznanitvi in pridobitvi privolitev za obdelavo osebnih podatkov.

Javni poziv (docx, 71 KB)

 

Vloga za sofinanciranje žičniških naprav v skladu z Uredbo 1407/2013/EU po pravilu de minimis (docx, 97 KB)

Vloga za sofinanciranje žičniških naprav v skladu z Uredbo 651/2014/EU po pravilu GBER (docx, 93 KB)

Zahtevek za izplačilo nepovratnih sredstev v povezavi z vlogo za sofinanciranje v skladu z Uredbo 651/2014/EU po pravilu GBER (docx, 94 KB)

Izjava o varstvu osebnih podatkov (docx, 13 KB)

 

Fotogalerija