Vprašanja in odgovori

 Ministrstvo za infrastrukturo je s strani strokovnega sodelavca Zbornice gorskih centrov, Ernesta Kovača, dne 27. 2. 2022 prejelo zaprosilo za pojasnitev na kakšen način neprofitne organizacije (društva, klubi, zadruge, s.p.) lahko ovrednotijo lastne storitve v zvezi z obratovanjem in vzdrževanjem žičniške naprave.

Javni poziv za sofinanciranje vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za zimsko sezono 2021/2022 v 8. točki  opredeljuje upravičene vrste stroškov, med katere spadajo tudi stroški storitev. Med upravičen strošek skladno s Slovenskimi računovodskimi standardi tako spadajo tudi lastne storitve oz. delo neprofitnih organizacij brez zaposlenih, ob predpogoju, da je takšna storitev v povezavi z obratovanjem in vzdrževanjem žičniške naprave in da vlagatelj kot dokazilo predloži zapisnik in poročilo o opravljenem delu, iz katerega je razvidno kdo je opravljal delo in koliko ur.

Ob navedenem izpostavljamo, da mora vlagatelj oz. neprofitna organizacija, ki želi kot upravičen strošek uveljavljati lastno storitev h zahtevku za izplačilo nepovratnih sredstev v povezavi z vlogo za sofinanciranje vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za zimsko sezono 2021/2022, skladno z Enotnim kontnim okvirjem za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije (Uradni list RS, št. 107/15 in 1/16) in Slovenskimi računovodskimi standardi, poleg zapisnika in poročila o opravljenem delu predložiti tudi IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA za tekoče leto, ki za skupino Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve izkazuje v kakšni višini je vlagatelj vrednotil lastne storitve in pogodbo o volonterskem delu (izjema so družinski člani in člani društva). Iz pogodbe o volonterskem delu mora biti razvidno narava dela volonterja in ovrednotena urna postavka (v kolikor delo na žičniški napravi opravlja družinski član oz. član društva, se mora članstvo/sorodstvo izkazati in v priloženem zapisniku in poročilu ovrednotiti tudi urno postavko).

V zvezi z zgoraj navedenim izpostavljamo, da vrednosti obračunanih lastnih storitev ne smeje presegati cen na trgu.

Prosim, da zgoraj navedeno obrazložitev posredujete tistim upravljavcem žičniških naprav, ki delujejo kot neprofitne organizacije.

Z lepimi pozdravi

Mateja Habe


Priprava zahtevka za izplačilo sredstev

 Upravičeni stroški za prijavo na razpis, ki jih vnesete v obrazec ( zahtevek za izplačilo sredstev ) in ga je potrebno do 10.maja 2022 poslati na ministrstvo za infrastrukturo. Vprašnja v zvezi s pripravo lahko pošljete na moj elektronski naslov ernest.kovac@slo-skiing.net Ogovori bodo objavljeni na tej spletni strani

Stoški bodo sofinancirani v višini 80 %, zato mora biti zahtevek vsaj 20 % višji. Dobro si poglejte stroške storitev in bruto stroške dela, saj so upravičen strošek . Za neprofitne organizacije ( npr. društva, klubi, zadruge ) lahko obračunate tudi lastne storitve

-       neprofitne organizacije (npr. društva, klubi, zadruge) brez zaposlenih lahko lastne storitve oz. delo obračunajo v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (kot dokazilo se priloži zapisnik in poročila o opravljenem delu v zvezi z obratovanjem ali vzdrževanjem žičniške naprave)

 

Tisti, ki nimate ločenih števcev za posamezno žičniško napravo, lahko uveljavljate

Električna energija: poraba energije glede na moč (kWh x št. ur obratovanja – če ni ločenih števcev)

 


 

1.    Upravičene vrste stroškov:

Stroški materiala: rezervni deli za žičniške naprave (vzdrževanje žičniške naprave, strojni deli – vrvi, stebri, roke, kolesne baterije, kolesa, ležaji, sorniki, gume, prižeme, bobni, vlečke, vozila, pogoni, zavore; elektro deli – elektro omarice, števci, stikala, tipala, elektromotorji, krmiljenje; infrastruktura – temelji, strojnice, uteži)

Oprema: reševalna oprema, zaščitna oprema za zaposlene, orodje za izvajanje vzdrževalnih del, oprema za komunikacijo med postajami (radijska povezava, ozvočenje, obvestilne in označevalne table na žičniških napravah, varnostne ograje – lovilne mreže in razmejitvene mreže vplivnega območja žičniške naprave, oprema za kontrolo pristopa, razsvetljava žičniške naprave v primeru nočnega obratovanja, maziva, računalniška oprema, pohištvo)

Električna energija: poraba energije glede na moč (kWh x št. ur obratovanja – če ni ločenih števcev)

Gorivo: pomožni motorji ali generatorji

Stroški storitev:

-       storitve izvajanja vzdrževalnih del – zunanji izvajalci ali lastne storitve,

-       stroški rednih pregledov,

-       stroški posebnih pregledov – zunanji izvajalci,

-       stroški strokovno tehničnih pregledov – zunanji izvajalci,

-       stroški usposabljanja in preizkusov znanja za zaposlene,

-       stroški zavarovanja – sorazmerni del na sezono in napravo,

-       stroški dela na žičniških napravah v obliki prikazanih faktur (s.p., d.o.o. ali podjemna pogodba, študentsko delo),

-       stroški vzdrževanja pripadajoče infrastrukture (košnja trave, sečnja, čiščenje, posamezni obdobni pregledi, varovalna oprema),

-       izdelava varnostnega poročila z varnostno analizo,

-       zdravniški pregledi zaposlenih,

-       neprofitne organizacije (npr. društva, klubi, zadruge) brez zaposlenih lahko lastne storitve oz. delo obračunajo v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (kot dokazilo se priloži zapisnik in poročila o opravljenem delu v zvezi z obratovanjem ali vzdrževanjem žičniške naprave)

 

Stroški dela:

-       bruto stroški dela zaposlenih na napravo

Amortizacija: če ni všteta v pomoč za naložbe

Drugi stroški:

-       najemnine (prostorov, parkirišč)

-       nadomestilo za služnost na trasi žičniške naprave

Finančni odhodki:

-       stroški financiranja – obresti

Pri stroških, ki se plačujejo za daljše obdobje, kot je trajanje zimske sezone, se upoštevajo sorazmerni zneski za čas od oddaje vloge do 15. aprila 2022.

 

Neupravičene vrste stroškov:

-       stroški priprave vloge na javni poziv in zahtevka za izplačilo sredstev,

-       plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,

-       davek na dodano vrednost,

-       obresti na dolgove, bančni stroški in stroški garancij,

-       upravne takse,

-       stroški pridobitve patentov, licenc, plačilnih pravic, avtorskih pravic ter blagovnih in storitvenih znamk,

-       zakup nepremičnin,

-       drugi stroški, povezani s pogodbami o zakupu in najemu, kot so marža najemodajalca, stroški refinanciranja obresti, režijski stroški in stroški zavarovanja,

-       nakup strojev, vozil in rabljene opreme

1.    Rok za predložitev zahtevka za izplačilo sredstev

Do 10. maja 2022 morajo upravljavci, ki so v 30 dneh po objavi javnega poziva podali vlogo za sofinanciranje, predložiti zahtevek za izplačilo nepovratnih sredstev z dokazili o nastalih stroških po oddaji vloge. Sofinanciranje stroškov iz tega javnega poziva je upravičeno, če so stroški nastali po oddaji vloge v skladu s 6. členom Uredbe 651/2014/EU.

 

1.    Naslov za oddajo vloge in zahtevka za izplačilo sredstev

Elektronsko podpisana vloga ali skenirana vloga s podpisom se pošlje na elektronski naslov gp.mzi@gov.si ali po pošti na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana. Enako velja za zahtevek za izplačilo sredstev.

 

1.    Najvišje nadomestilo za vzdrževanje in obratovanje za posamezno vrsto žičniške naprave je:

-       1.500,00 EUR za vlečnico z nizko vodeno vrvjo,

-       6.500,00 EUR za vlečnico,

-       12.000,00 EUR za sedežnico s fiksnimi prižemkami,

-       23.000,00 EUR za sedežnico z vklopljivimi prižemkami,

-       30.000,00 EUR za krožno kabinsko žičnico, nihalno žičnico in vzpenjačo.

 

 

 


 *
*
*